Tin các đơn vị
 
Bản đồ
Xem bản đồ
 
Xem tin tức
Giới thiệu
Thứ năm, ngày 14/06/2012 15:05 PM
TỔ CHỨC NHÂN SỰ PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG

 

1. Ban lãnh đạo

 

Trưởng phòng:

Ông PHẠM XUÂN TUYỂN

 


 

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Họ và tên: PHẠM XUÂN TUYỂN

Năm sinh: 1960

Địa chỉ hiện nay:Tân Trường - Cẩm Giàng - Hải Dương

Lĩnh vực phụ trách:

- Phụ trách chung điều hành mọi công việc của Phòng; Là chủ tài khoản và trực tiếp phụ trách công tác: Tổ chức cán bộ; Thanh tra - Tổng hợp - Thi đua; Kế toán - Tài vụ; Thống kê - Kế hoạch; Sách - Thiết bị trường học.

- Phụ trách phong trào Giáo dục 06 xã cụm Lai Cách gồm: TT Lai Cách, Cẩm Đoài, Cẩm Đông, Tân Trường, Cẩm Phúc, Cẩm Điền.

 

 

 

Phó trưởng phòng:

Ông NGUYỄN QUANG HUY


 

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Họ và tên: NGUYỄN QUANG HUY

Năm sinh: 1958

Địa chỉ hiện nay: Ngọc Liên - Cẩm Giàng - Hải Dương.

Điện thoại: 03203 784 160

Email: nguyenquangpgdcg@gmail.com

Lĩnh vực phụ trách:

- Giáo dục THCS, Mầm non, hành chính cơ quan, phổ cập giáo dục bậc trung học, phổ cập giáo dục Mầm non; các đề án phát triển giáo dục và đào tạo.

- Phụ trách phong trào giáo dục 7 xã: Cẩm Hưng, Ngọc Liên, Lương Điền, TT Cẩm Giàng, Thạch Lỗi, Kim Giang, Cẩm Sơn.

 

 

 

Phó trưởng phòng:

Ông NGUYỄN QUANG SÁNG

 

 

 

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Họ và tên: NGUYỄN QUANG SÁNG

Năm sinh: 1972

Địa chỉ hiện nay: TT Lai Cách - Cẩm Giàng - Hải Dương.

Điện thoại: 03203 785 427

Email: nguyensanghd@gmail.com

Lĩnh vực phụ trách:

- Giáo dục Tiểu học, CSVC trường học, TT học tập cộng đồng, Công nghệ thông tin, Tuyển sinh, Hướng nghiệp dạy nghề.

- Phụ trách phong trào giáo dục 06 xã: Cao An, Cẩm Vũ, Đức Chính, Cẩm Hoàng, Cẩm Định, Cẩm Văn.

 

 

2. Cán bộ, chuyên viên

 

 

 

Chủ tịch CĐGD

BÙI THỊ THƯỞNG

 

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Họ và tên: BÙI THỊ THƯỞNG

Năm sinh: 1961

Địa chỉ hiện nay: Cẩm Đông - Cẩm Giàng - Hải Dương.

Điện thoại: 03203 786 821

 

Email: buithithuongcg@gmail.com

Lĩnh vực phụ trách:

- Công đoàn giáo dục.

 

 

 

Chuyên viên:

Ông CAO DANH CHẤN

 

 

 

 

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Họ và tên: CAO DANH CHẤN

Năm sinh: 1964

Địa chỉ hiện nay: 180 Yết Kiêu - Hải Tân - TP Hải Dương.

Điện thoại: 03203 786 435

 

Email: caodanhchan@gmail.com

Lĩnh vực phụ trách:

- Thanh tra; Tổng hợp - Thi đua.

- Phụ trách phong trào giáo dục  xã: Cẩm Hoàng, TT Lai Cách.

 

 

 

Chuyên viên:

Ông NGÔ HOAN

 

 

 

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Họ và tên: NGÔ HOAN

Năm sinh: 1975

Địa chỉ hiện nay: 15/15 Canh Nông 2 - Quang Trung -TP Hải Dương.

Điện thoại: 03203 784 161

 

Email: ngohoanhd@gmail.com

Lĩnh vực phụ trách:

- Bồi dưỡng - Tuyển sinh; Các chương trình đề án, dự án; Trung tâm học tập cộng đồng; Bảo hiểm học sinh.

- Phụ trách phong trào giáo dục xã: Đức Chính, Cao An.

 

 

Chuyên viên:

TRẦN THỊ HIỀN

 

 

 

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Họ và tên: TRẦN THỊ HIỀN

Năm sinh: 1973

Địa chỉ hiện nay: Cẩm Phúc - Cẩm Giàng - Hải Dương

Email: hiennguyen36@gmail.com.vn

Lĩnh vực phụ trách:

- Kế toán, theo dõi công tác CSVC; công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

- Phụ trách phong trào giáo dục xã: Cẩm Phúc, Cẩm Điền.

 

 

 

Chuyên viên:

Ông NGUYỄN BÁ TƠN

 

 

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Họ và tên: NGUYỄN BÁ TƠN

Năm sinh: 1963

Địa chỉ hiện nay: Khu 16 - TT Lai Cách - Cẩm Giàng - Hải Dương

Điện thoại: 03203 784 417

 

Email: tonnguyen28@gmail.com

Lĩnh vực phụ trách:

- Chuyên môn, công tác giáo dục thể chất, y tế, công tác phổ cập cấp Tiểu học; Phụ trách công tác An toàn giao thông.

- Phụ trách phong trào giáo dục xã: Cẩm Hưng, Ngọc Liên, Lương Điền.

 

 

Chuyên viên:

Ông NGUYỄN TẤT THẮNG

 

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Họ và tên: NGUYỄN TẤT THẮNG

Năm sinh: 1960

Địa chỉ hiện nay: TP Hải Dương

Điện thoại: 03203 784 417

 

Email: nguyentatthanghd@gmail.com

Lĩnh vực phụ trách:

- Chuyên môn, công tác giáo dục thể chất, y tế cấp THCS; Xây dựng kế hoạch và báo cáo tổng hợp chung về GDTC và y tế trường học; Công tác phổ cập giáo dục THCS và bậc trung học; Cấp, phát, sao văn bằng.

- Phụ trách phong trào giáo dục xã: Kim Giang, Thạch Lỗi, TT Cẩm Giàng.

 

 

Chuyên viên:

Ông NGUYỄN TRỌNG HƯNG

 

 

 

 

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Họ và tên: NGUYỄN TRỌNG HƯNG

Năm sinh: 1970

Địa chỉ hiện nay: Lai Cách - Cẩm Giàng - Hải Dương

Điện thoại: 03203 786 435

 

Email: tronghung6@gmail.com

Lĩnh vực phụ trách:

- Thư viện - Sách và thiết bị trường học; Hành chính, thủ quỹ cơ quan.

- Phụ trách phong trào giáo dục xã: Cẩm Đông, Cẩm Đoài, Tân Trường.

 

 

Chuyên viên:

TRỊNH THỊ OANH

 

 

 

 

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Họ và tên: TRỊNH THỊ OANH

Năm sinh: 1961

Địa chỉ hiện nay: Cẩm Sơn - Cẩm Giàng - Hải Dương

Điện thoại: 03203 786 821

 

Email: trinhthioanhpgd@gmail.com

Lĩnh vực phụ trách:

- Chuyên môn; Giáo dục thể chất và y tế trường học cấp Mầm non.

- Phụ trách phong trào giáo dục xã: Cẩm Sơn, Cẩm Định.

 

 

 

Chuyên viên:

Ông NGUYỄN VĂN TÀI

 

 

 

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Họ và tên: NGUYỄN VĂN TÀI

Năm sinh: 1978

Địa chỉ hiện nay:183B Quang Trung - TP Hải Dương

Điện thoại: 03203 784 161

Email: sinhtaicp@gmail.com

Lĩnh vực phụ trách:

- Tổ chức cán bộ; Thống kê - Kế hoạch;

- Công nghệ thông tin.

- Phụ trách phong trào giáo dục xã: Cẩm Vũ, Cẩm Văn.

 

 

Bà  VŨ THỊ CỐM

 

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Họ và tên: VŨ THỊ CỐM

Năm sinh: 1959

Địa chỉ hiện nay: Khu 1 - TT Cẩm Giàng - Cẩm Giàng - Hải Dương.

Điện thoại: 03203 786 435

 

Email: vuthicom@gmail.com

Lĩnh vực phụ trách:

- Phụ trách: Nghiệp vụ mầm non. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tin đã đưa ngày:
Video
 
Công văn qua mạng Thống kê giáo dục Xét tốt nghiệp
Liên kết Web
Thư viện giáo trình điện tử Văn bản pháp quy Công báo Hải Dương SGD