UBND HUYỆN CẨM GIÀNG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Tổng truy cập: 4,921,858 (Hôm nay: 1,108 online: 16) Toàn huyện: 119,411,041 (Hôm nay: 749 online: 100) Đăng nhập

THỐNG MƯỢN VÀ TRẢ SÁCH
Số liệu của ngày cập nhật gần nhất!

Xem thống kê số lượng sách và tạp chí

Thông tin chungThống kê mượn và trả
STTĐơn vị/websiteThống kê mượn ấn phẩmThống kê trả ấn phẩm
1 Tiểu học Cẩm Hưng - Cẩm Giàng 14h57' ngày 10/11/2021 - Mượn ấn phẩm: 5016h0' ngày 4/10/2021 - Trả ấn phẩm: 114
2 Tiểu học Ngọc Liên - Cẩm Giàng 9h28' ngày 20/6/2021 - Mượn ấn phẩm: 349h31' ngày 20/6/2021 - Trả ấn phẩm: 34
3 Tiểu học Lương Điền - Cẩm Giàng 9h47' ngày 2/12/2021 - Mượn ấn phẩm: 218h23' ngày 25/6/2020 - Trả ấn phẩm: 552
4 Tiểu học Cẩm Giàng - Cẩm Giàng 14h55' ngày 3/12/2020 - Mượn ấn phẩm: 4610h39' ngày 9/9/2020 - Trả ấn phẩm: 1
5 Tiểu học Cẩm Giang - Cẩm Giàng 10h53' ngày 1/11/2021 - Mượn ấn phẩm: 19h27' ngày 9/9/2021 - Trả ấn phẩm: 4
6 Tiểu học Thạch Lỗi - Cẩm Giàng 9h46' ngày 10/11/2021 - Mượn ấn phẩm: 711h4' ngày 28/10/2021 - Trả ấn phẩm: 1
7 Tiểu học Cẩm Sơn - Cẩm Giàng 7h40' ngày 10/6/2020 - Mượn ấn phẩm: 1216h25' ngày 15/7/2020 - Trả ấn phẩm: 158
8 Tiểu học Cẩm Hoàng - Cẩm Giàng 17h4' ngày 22/10/2021 - Mượn ấn phẩm: 7916h40' ngày 27/4/2021 - Trả ấn phẩm: 66
9 Tiểu học Cẩm Định - Cẩm Giàng 16h33' ngày 11/2/2020 - Mượn ấn phẩm: 308h26' ngày 3/5/2019 - Trả ấn phẩm: 6
10 Tiểu học Cẩm Vũ - Cẩm Giàng 15h25' ngày 16/11/2020 - Mượn ấn phẩm: 419h13' ngày 3/11/2020 - Trả ấn phẩm: 6
11 Tiểu học Cẩm Văn - Cẩm Giàng 9h27' ngày 8/10/2021 - Mượn ấn phẩm: 27h31' ngày 31/5/2021 - Trả ấn phẩm: 55
12 Tiểu học Đức Chính - Cẩm Giàng 14h59' ngày 14/8/2021 - Mượn ấn phẩm: 17h46' ngày 28/7/2021 - Trả ấn phẩm: 47
13 Tiểu học Cao An - Cẩm Giàng 10h19' ngày 29/11/2021 - Mượn ấn phẩm: 38h57' ngày 30/9/2021 - Trả ấn phẩm: 0
14 Tiểu học Lai Cách 1 - Cẩm Giàng 16h2' ngày 16/12/2020 - Mượn ấn phẩm: 1510h5' ngày 29/10/2020 - Trả ấn phẩm: 99
15 Tiểu học Lai Cách 2 - Cẩm Giàng 10h27' ngày 18/12/2018 - Mượn ấn phẩm: 58h20' ngày 21/5/2018 - Trả ấn phẩm: 34
16 Tiểu học Cẩm Đoài - Cẩm Giàng 9h1' ngày 24/11/2021 - Mượn ấn phẩm: 299h21' ngày 5/10/2021 - Trả ấn phẩm: 4
17 Tiểu học Cẩm Đông - Cẩm Giàng 9h4' ngày 5/5/2021 - Mượn ấn phẩm: 18h1' ngày 5/5/2021 - Trả ấn phẩm: 199
18 Tiểu học Tân Trường - Cẩm Giàng 15h27' ngày 28/2/2019 - Mượn ấn phẩm: 89h37' ngày 14/1/2019 - Trả ấn phẩm: 1
19 Tiểu học Cẩm Phúc - Cẩm Giàng 8h9' ngày 2/12/2021 - Mượn ấn phẩm: 78h4' ngày 2/12/2021 - Trả ấn phẩm: 3
20 Tiểu học Cẩm Điền - Cẩm Giàng 10h46' ngày 1/11/2021 - Mượn ấn phẩm: 014h44' ngày 26/5/2020 - Trả ấn phẩm: 236
21 Tiểu học Tân 2 - Cẩm Giàng 9h14' ngày 11/5/2020 - Mượn ấn phẩm: 49h19' ngày 11/5/2020 - Trả ấn phẩm: 2
22 THCS Cẩm Hưng - Cẩm Giàng 10h40' ngày 15/11/2021 - Mượn ấn phẩm: 210h39' ngày 15/11/2021 - Trả ấn phẩm: 4
23 THCS Ngọc Liên - Cẩm Giàng 10h38' ngày 2/12/2021 - Mượn ấn phẩm: 489h23' ngày 26/11/2021 - Trả ấn phẩm: 78
24 THCS Lương Điền - Cẩm Giàng 9h35' ngày 5/11/2021 - Mượn ấn phẩm: 567h45' ngày 12/11/2021 - Trả ấn phẩm: 19
25 THCS Cẩm Giàng - Cẩm Giàng 8h55' ngày 17/11/2021 - Mượn ấn phẩm: 28h16' ngày 29/10/2021 - Trả ấn phẩm: 3
26 THCS Kim Giang - Cẩm Giàng 7h59' ngày 28/1/2021 - Mượn ấn phẩm: 98h13' ngày 28/1/2021 - Trả ấn phẩm: 4
27 THCS Thạch Lỗi - Cẩm Giàng 10h42' ngày 3/5/2021 - Mượn ấn phẩm: 89h7' ngày 14/10/2021 - Trả ấn phẩm: 1
28 THCS Cẩm Sơn - Cẩm Giàng 9h16' ngày 25/9/2019 - Mượn ấn phẩm: 39h56' ngày 28/7/2020 - Trả ấn phẩm: 11
29 THCS Cẩm Hoàng - Cẩm Giàng 10h20' ngày 2/12/2021 - Mượn ấn phẩm: 510h11' ngày 2/12/2021 - Trả ấn phẩm: 16
30 THCS Cẩm Định - Cẩm Giàng 9h9' ngày 3/11/2021 - Mượn ấn phẩm: 18h28' ngày 15/11/2021 - Trả ấn phẩm: 2
31 THCS Cẩm Vũ - Cẩm Giàng 10h43' ngày 2/12/2021 - Mượn ấn phẩm: 5810h28' ngày 2/12/2021 - Trả ấn phẩm: 22
32 THCS Cẩm Văn - Cẩm Giàng 8h4' ngày 1/12/2021 - Mượn ấn phẩm: 17h54' ngày 1/12/2021 - Trả ấn phẩm: 11
33 THCS Đức Chính - Cẩm Giàng   
34 THCS Cao An - Cẩm Giàng 10h24' ngày 25/11/2021 - Mượn ấn phẩm: 5810h40' ngày 25/11/2021 - Trả ấn phẩm: 53
35 THCS Lai Cách - Cẩm Giàng 16h25' ngày 3/5/2021 - Mượn ấn phẩm: 1014h21' ngày 1/6/2021 - Trả ấn phẩm: 226
36 THCS Cẩm Đoài - Cẩm Giàng 16h6' ngày 2/12/2021 - Mượn ấn phẩm: 3316h37' ngày 17/11/2021 - Trả ấn phẩm: 7
37 THCS Cẩm Đông - Cẩm Giàng 10h37' ngày 7/11/2020 - Mượn ấn phẩm: 49h29' ngày 29/1/2018 - Trả ấn phẩm: 16
38 THCS Tân Trường - Cẩm Giàng 15h14' ngày 20/1/2021 - Mượn ấn phẩm: 469h49' ngày 18/1/2021 - Trả ấn phẩm: 158
39 THCS Cẩm Phúc - Cẩm Giàng 7h51' ngày 2/12/2021 - Mượn ấn phẩm: 37h47' ngày 2/12/2021 - Trả ấn phẩm: 10
40 THCS Cẩm Điền - Cẩm Giàng 23h1' ngày 21/6/2020 - Mượn ấn phẩm: 3810h29' ngày 25/11/2021 - Trả ấn phẩm: 84
41 THCS Nguyễn Huệ - Cẩm Giàng 10h11' ngày 8/10/2021 - Mượn ấn phẩm: 869h49' ngày 21/10/2021 - Trả ấn phẩm: 6
Đăng nhập