UBND HUYỆN CẨM GIÀNG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Tổng truy cập: 2,291,103 (Hôm nay: 1,015 online: 49) Toàn huyện: 113,199,793 (Hôm nay: 5,832 online: 170) Đăng nhập
THÔNG TIN VỀ CÁC TRƯỜNG
Huyện :
Phiên bản: TMT-QLNT: 08.08.2018 by Tran Minh Thai
 
CÁC TRƯỜNGTỔNG SỐ TIN BÀI, SÁCH, VĂN BẢN, ĐỀ THI...HÔM NAY
STTMã trườngTên trườngWebsiteTin bàiSáchVăn bảnCVăn điCVăn đếnĐề thiGiáo ánOnlineTruy cậpTổng truy cập
130295501THCS Cẩm Hưng http://thcscamhung.camgiang.edu.vn 83 6,072 6 0 6 8 50 2 145 961,077
230295502THCS Ngọc Liên http://thcsngoclien.camgiang.edu.vn 49 6,143 3 1 2 4 46 8 166 6,520,425
330295503THCS Lương Điền http://thcsluongdien.camgiang.edu.vn 18 2,481 4 7 10 14 4 8 127 1,351,963
430295504THCS Cẩm Giàng http://thcscamgiang.camgiang.edu.vn 32 6,356 6 4 4 4 4 3 140 1,060,912
530295505THCS Kim Giang http://thcskimgiang.camgiang.edu.vn 118 4,434 4 6 9 6 5 4 143 893,333
630295506THCS Thạch Lỗi http://thcsthachloi.camgiang.edu.vn 52 3,664 14 4 4 4 4 5 148 702,043
730295507THCS Cẩm Sơn http://thcscamson.camgiang.edu.vn 29 5,036 13 6 10 8 4 5 78 479,952
830295508THCS Cẩm Hoàng http://thcscamhoang.camgiang.edu.vn 180 6,973 26 27 129 4 4 4 276 1,723,869
930295509THCS Cẩm Định http://thcscamdinh.camgiang.edu.vn 147 6,127 6 4 4 4 4 5 147 682,586
1030295510THCS Cẩm Vũ http://thcscamvu.camgiang.edu.vn 65 4,032 5 4 5 4 4 5 153 942,679
1130295511THCS Cẩm Văn http://thcscamvan.camgiang.edu.vn 40 5,293 30 4 4 4 4 3 136 981,601
1230295512THCS Đức Chính http://thcsducchinh.camgiang.edu.vn 12 1,665 1 0 0 4 1 3 84 711,536
1330295513THCS Cao An http://thcscaoan.camgiang.edu.vn 44 8,131 69 38 119 6 7 5 125 1,253,909
1430295514THCS Lai Cách http://thcslaicach.camgiang.edu.vn 35 5,116 10 5 8 4 4 4 95 905,538
1530295515THCS Cẩm Đoài http://thcscamdoai.camgiang.edu.vn 131 5,700 5 4 6 4 4 7 96 823,981
1630295516THCS Cẩm Đông http://thcscamdong.camgiang.edu.vn 31 5,633 77 31 96 16 6 2 64 4,182,638
1730295517THCS Tân Trường http://thcstantruong.camgiang.edu.vn 396 7,000 67 8 61 86 17 3 184 4,610,857
1830295518THCS Cẩm Phúc http://thcscamphuc.camgiang.edu.vn 85 7,090 13 31 16 4 5 5 105 1,350,320
1930295519THCS Cẩm Điền http://thcscamdien.camgiang.edu.vn 97 6,543 16 4 5 4 4 15 95 689,640
2030295520THCS Nguyễn Huệ http://thcsnguyenhue.camgiang.edu.vn 332 5,299 197 2 35 23 7 15 1,416 5,225,316
2130295401TH Cẩm Hưng http://thcamhung.camgiang.edu.vn 17 4,238 0 0 17 0 3 4 35 3,625,730
2230295402TH Ngọc Liên http://thngoclien.camgiang.edu.vn 54 4,830 33 3 10 71 4 5 83 3,749,267
2330295403TH Lương Điền http://thluongdien.camgiang.edu.vn 39 9,009 34 10 50 15 8 4 38 3,700,164
2430295404TH Cẩm Giàng http://thcamgiang.camgiang.edu.vn 22 2,562 33 3 20 70 3 2 51 3,593,300
2530295405TH Kim Giang http://thkimgiang.camgiang.edu.vn 66 6,415 33 4 2 95 3 3 101 3,606,581
2630295406TH Thạch Lỗi http://ththachloi.camgiang.edu.vn 65 4,168 40 5 71 74 14 1 38 3,537,578
2730295407TH Cẩm Sơn http://thcamson.camgiang.edu.vn 30 4,523 33 0 19 70 4 3 32 3,521,900
2830295408TH Cẩm Hoàng http://thcamhoang.camgiang.edu.vn 111 9,007 16 0 4 6 3 2 63 3,581,091
2930295409TH Cẩm Định http://thcamdinh.camgiang.edu.vn 56 5,456 0 1 23 7 3 2 87 3,663,509
3030295410TH Cẩm Vũ http://thcamvu.camgiang.edu.vn 57 6,049 33 0 19 70 3 1 175 3,736,158
3130295411TH Cẩm Văn http://thcamvan.camgiang.edu.vn 25 6,909 0 9 25 72 36 2 36 3,634,476
3230295412TH Đức Chính http://thducchinh.camgiang.edu.vn 72 4,848 36 0 0 70 3 1 54 3,759,041
3330295413TH Cao An http://thcaoan.camgiang.edu.vn 54 8,609 34 14 40 70 4 4 61 3,778,222
3430295414TH Lai Cách 1 http://thlaicach1.camgiang.edu.vn 45 3,705 33 0 20 70 3 3 83 3,858,849
3530295415TH Lai Cách 2 http://thlaicach2.camgiang.edu.vn 59 2,556 33 1 20 70 3 2 32 3,601,856
3630295416TH Cẩm Đoài http://thcamdoai.camgiang.edu.vn 61 5,979 33 4 0 12 15 1 33 3,615,100
3730295417TH Cẩm Đông http://thcamdong.camgiang.edu.vn 59 4,325 103 5 75 2 3 4 99 3,751,363
3830295418TH Tân Trường http://thtantruong1.camgiang.edu.vn 217 5,014 33 4 33 1 3 3 37 3,827,037
3930295419TH Cẩm Phúc http://thcamphuc.camgiang.edu.vn 24 5,710 33 4 20 70 3 6 147 3,719,202
4030295420TH Cẩm Điền http://thcamdien.camgiang.edu.vn 69 5,680 4 1 1 0 4 5 69 3,653,702
4130295421TH Tân Trường 2 http://thtantruong2.camgiang.edu.vn 153 4,858 34 5 67 88 8 1 43 3,631,492
4230295301MN Cẩm Hưng http://mncamhung.camgiang.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 68 0
4330295302MN Ngọc Liên http://mnngoclien.camgiang.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
4430295303MN Lương Điền http://mnluongdien.camgiang.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
4530295304MN Cẩm Giàng http://mncamgiang.camgiang.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
4630295305MN Kim Giang http://mnkimgiang.camgiang.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0
4730295306MN Thạch Lỗi http://mnthachloi.camgiang.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
4830295307MN Cẩm Sơn http://mncamson.camgiang.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
4930295308MN Cẩm Hoàng http://mncamhoang.camgiang.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
5030295309MN Cẩm Định http://mncamdinh.camgiang.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 242 0
5130295310MN Cẩm Vũ http://mncamvu.camgiang.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0
5230295311MN Cẩm Văn http://mncamvan.camgiang.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
5330295312MN Đức Chính http://mnducchinh.camgiang.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 79 0
5430295313MN Cao An http://mncaoan.camgiang.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
5530295314MN Lai Cách http://mnlaicach.camgiang.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
5630295315MN Cẩm Đoài http://mncamdoai.camgiang.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
5730295316MN Cẩm Đông http://mncamdong.camgiang.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0
5830295317MN Tân Trường http://mntantruong.camgiang.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
5930295318MN Cẩm Phúc http://mncamphuc.camgiang.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0
6030295319MN Cẩm Điền http://mncamdien.camgiang.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
   Tổng số3,331223,2381,2032631,0691,2183211705,828113,199,793
 
Đăng nhập