UBND HUYỆN CẨM GIÀNG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Tổng truy cập: 2,803,974 (Hôm nay: 732 online: 114) Toàn huyện: 115,152,539 (Hôm nay: 5,098 online: 152) Đăng nhập
THÔNG TIN VỀ CÁC TRƯỜNG
Huyện :
Phiên bản: TMT-QLNT: 08.08.2018 by Tran Minh Thai
 
CÁC TRƯỜNGTỔNG SỐ TIN BÀI, SÁCH, VĂN BẢN, ĐỀ THI...HÔM NAY
STTMã trườngTên trườngWebsiteTin bàiSáchVăn bảnCVăn điCVăn đếnĐề thiGiáo ánOnlineTruy cậpTổng truy cập
130295501THCS Cẩm Hưng http://thcscamhung.camgiang.edu.vn 86 6,349 6 0 6 8 50 5 201 1,016,616
230295502THCS Ngọc Liên http://thcsngoclien.camgiang.edu.vn 54 5,997 2 1 2 4 46 3 94 6,580,442
330295503THCS Lương Điền http://thcsluongdien.camgiang.edu.vn 21 2,481 11 7 10 14 4 3 189 1,409,965
430295504THCS Cẩm Giàng http://thcscamgiang.camgiang.edu.vn 33 5,277 6 4 4 4 4 5 140 1,113,359
530295505THCS Kim Giang http://thcskimgiang.camgiang.edu.vn 130 4,442 4 6 9 6 5 13 111 942,741
630295506THCS Thạch Lỗi http://thcsthachloi.camgiang.edu.vn 59 3,664 14 4 4 4 4 6 59 747,412
730295507THCS Cẩm Sơn http://thcscamson.camgiang.edu.vn 29 5,036 22 6 10 8 4 2 65 519,389
830295508THCS Cẩm Hoàng http://thcscamhoang.camgiang.edu.vn 201 8,625 31 50 232 4 4 12 376 1,819,377
930295509THCS Cẩm Định http://thcscamdinh.camgiang.edu.vn 158 6,888 6 4 4 4 4 4 118 733,091
1030295510THCS Cẩm Vũ http://thcscamvu.camgiang.edu.vn 85 4,145 5 4 5 4 4 1 38 994,620
1130295511THCS Cẩm Văn http://thcscamvan.camgiang.edu.vn 44 5,337 32 4 4 4 4 3 131 1,044,785
1230295512THCS Đức Chính http://thcsducchinh.camgiang.edu.vn 13 1,665 1 0 0 4 1 2 82 751,160
1330295513THCS Cao An http://thcscaoan.camgiang.edu.vn 51 8,131 79 38 119 6 7 1 64 1,313,622
1430295514THCS Lai Cách http://thcslaicach.camgiang.edu.vn 43 5,245 10 5 8 4 4 5 133 954,473
1530295515THCS Cẩm Đoài http://thcscamdoai.camgiang.edu.vn 140 5,703 5 4 6 4 4 5 117 873,318
1630295516THCS Cẩm Đông http://thcscamdong.camgiang.edu.vn 37 5,650 83 31 96 16 6 1 61 4,234,774
1730295517THCS Tân Trường http://thcstantruong.camgiang.edu.vn 408 7,036 67 8 61 86 17 3 97 4,682,332
1830295518THCS Cẩm Phúc http://thcscamphuc.camgiang.edu.vn 94 7,251 13 31 16 4 5 2 147 1,400,835
1930295519THCS Cẩm Điền http://thcscamdien.camgiang.edu.vn 99 6,543 16 4 5 4 4 2 236 731,702
2030295520THCS Nguyễn Huệ http://thcsnguyenhue.camgiang.edu.vn 347 5,338 197 2 35 23 7 19 1,226 5,443,292
2130295401TH Cẩm Hưng http://thcamhung.camgiang.edu.vn 32 4,280 0 0 17 0 3 1 16 3,651,954
2230295402TH Ngọc Liên http://thngoclien.camgiang.edu.vn 79 5,220 33 3 10 71 4 1 52 3,783,085
2330295403TH Lương Điền http://thluongdien.camgiang.edu.vn 52 9,009 34 10 50 15 8 4 43 3,740,466
2430295404TH Cẩm Giàng http://thcamgiang.camgiang.edu.vn 39 2,585 33 3 20 70 3 1 38 3,627,364
2530295405TH Kim Giang http://thkimgiang.camgiang.edu.vn 83 6,415 33 4 2 95 3 2 30 3,634,599
2630295406TH Thạch Lỗi http://ththachloi.camgiang.edu.vn 77 4,184 40 5 71 74 14 4 53 3,559,968
2730295407TH Cẩm Sơn http://thcamson.camgiang.edu.vn 38 5,034 33 0 19 70 4 1 31 3,545,199
2830295408TH Cẩm Hoàng http://thcamhoang.camgiang.edu.vn 139 9,007 16 0 4 6 3 3 46 3,608,443
2930295409TH Cẩm Định http://thcamdinh.camgiang.edu.vn 75 5,686 17 3 36 21 44 1 69 3,705,133
3030295410TH Cẩm Vũ http://thcamvu.camgiang.edu.vn 72 7,070 33 0 19 70 3 6 144 3,779,712
3130295411TH Cẩm Văn http://thcamvan.camgiang.edu.vn 39 6,909 0 9 25 72 36 6 43 3,662,302
3230295412TH Đức Chính http://thducchinh.camgiang.edu.vn 100 5,267 36 0 0 70 3 6 75 3,794,000
3330295413TH Cao An http://thcaoan.camgiang.edu.vn 71 8,609 34 14 40 70 4 2 62 3,812,548
3430295414TH Lai Cách 1 http://thlaicach1.camgiang.edu.vn 45 4,370 33 0 20 70 3 2 25 3,894,946
3530295415TH Lai Cách 2 http://thlaicach2.camgiang.edu.vn 73 2,556 33 1 20 70 3 2 65 3,623,620
3630295416TH Cẩm Đoài http://thcamdoai.camgiang.edu.vn 79 5,979 33 4 0 12 19 1 63 3,641,020
3730295417TH Cẩm Đông http://thcamdong.camgiang.edu.vn 71 4,325 103 5 75 2 3 1 89 3,788,489
3830295418TH Tân Trường http://thtantruong1.camgiang.edu.vn 237 5,014 33 4 33 1 3 4 66 3,857,963
3930295419TH Cẩm Phúc http://thcamphuc.camgiang.edu.vn 44 5,210 33 4 20 70 3 4 83 3,787,086
4030295420TH Cẩm Điền http://thcamdien.camgiang.edu.vn 83 5,952 4 1 1 0 4 1 59 3,688,589
4130295421TH Tân Trường 2 http://thtantruong2.camgiang.edu.vn 195 5,311 34 5 67 88 8 2 48 3,658,748
4230295301MN Cẩm Hưng http://mncamhung.camgiang.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
4330295302MN Ngọc Liên http://mnngoclien.camgiang.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
4430295303MN Lương Điền http://mnluongdien.camgiang.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
4530295304MN Cẩm Giàng http://mncamgiang.camgiang.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0
4630295305MN Kim Giang http://mnkimgiang.camgiang.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
4730295306MN Thạch Lỗi http://mnthachloi.camgiang.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0
4830295307MN Cẩm Sơn http://mncamson.camgiang.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0
4930295308MN Cẩm Hoàng http://mncamhoang.camgiang.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0
5030295309MN Cẩm Định http://mncamdinh.camgiang.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0
5130295310MN Cẩm Vũ http://mncamvu.camgiang.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0
5230295311MN Cẩm Văn http://mncamvan.camgiang.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
5330295312MN Đức Chính http://mnducchinh.camgiang.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0
5430295313MN Cao An http://mncaoan.camgiang.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0
5530295314MN Lai Cách http://mnlaicach.camgiang.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0
5630295315MN Cẩm Đoài http://mncamdoai.camgiang.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
5730295316MN Cẩm Đông http://mncamdong.camgiang.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
5830295317MN Tân Trường http://mntantruong.camgiang.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
5930295318MN Cẩm Phúc http://mncamphuc.camgiang.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
6030295319MN Cẩm Điền http://mncamdien.camgiang.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
   Tổng số3,855228,7951,2582881,1851,2323661525,096115,152,539
 
Đăng nhập