UBND HUYỆN CẨM GIÀNG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Tổng truy cập: 2,949,771 (Hôm nay: 781 online: 89) Toàn huyện: 118,448,891 (Hôm nay: 444 online: 178) Đăng nhập
THÔNG TIN VỀ CÁC TRƯỜNG
Huyện :
Phiên bản: TMT-QLNT: 08.08.2018 by Tran Minh Thai
 
CÁC TRƯỜNGTỔNG SỐ TIN BÀI, SÁCH, VĂN BẢN, ĐỀ THI...HÔM NAY
STTMã trườngTên trườngWebsiteTin bàiSáchVăn bảnCVăn điCVăn đếnĐề thiGiáo ánOnlineTruy cậpTổng truy cập
130295501THCS Cẩm Hưng http://thcscamhung.camgiang.edu.vn 87 6,349 6 0 6 8 50 1 11 1,030,793
230295502THCS Ngọc Liên http://thcsngoclien.camgiang.edu.vn 56 6,059 3 1 2 4 46 2 13 6,594,300
330295503THCS Lương Điền http://thcsluongdien.camgiang.edu.vn 25 2,481 11 7 10 14 4 5 12 1,426,675
430295504THCS Cẩm Giàng http://thcscamgiang.camgiang.edu.vn 37 5,404 6 4 4 4 4 5 14 1,128,198
530295505THCS Kim Giang http://thcskimgiang.camgiang.edu.vn 136 4,462 4 6 9 6 5 6 3 954,661
630295506THCS Thạch Lỗi http://thcsthachloi.camgiang.edu.vn 63 3,770 14 4 4 4 4 4 5 755,192
730295507THCS Cẩm Sơn http://thcscamson.camgiang.edu.vn 29 5,036 27 6 10 8 4 11 19 528,497
830295508THCS Cẩm Hoàng http://thcscamhoang.camgiang.edu.vn 203 8,625 32 68 282 4 4 2 11 1,845,073
930295509THCS Cẩm Định http://thcscamdinh.camgiang.edu.vn 163 6,998 6 4 4 4 4 6 9 742,597
1030295510THCS Cẩm Vũ http://thcscamvu.camgiang.edu.vn 90 4,145 5 4 5 4 4 2 4 1,005,354
1130295511THCS Cẩm Văn http://thcscamvan.camgiang.edu.vn 45 5,377 32 4 4 4 4 2 7 1,058,842
1230295512THCS Đức Chính http://thcsducchinh.camgiang.edu.vn 13 1,665 1 0 0 4 1 8 8 759,990
1330295513THCS Cao An http://thcscaoan.camgiang.edu.vn 54 8,131 80 38 119 6 7 1 8 1,330,484
1430295514THCS Lai Cách http://thcslaicach.camgiang.edu.vn 46 5,245 10 5 8 4 4 4 23 966,823
1530295515THCS Cẩm Đoài http://thcscamdoai.camgiang.edu.vn 143 5,792 8 4 6 4 4 4 15 884,814
1630295516THCS Cẩm Đông http://thcscamdong.camgiang.edu.vn 38 5,650 83 31 96 16 6 7 5 4,241,692
1730295517THCS Tân Trường http://thcstantruong.camgiang.edu.vn 412 7,036 67 8 61 86 17 6 43 4,704,662
1830295518THCS Cẩm Phúc http://thcscamphuc.camgiang.edu.vn 99 7,584 13 31 16 4 5 9 6 1,413,836
1930295519THCS Cẩm Điền http://thcscamdien.camgiang.edu.vn 105 6,543 16 4 5 4 4 2 1 740,092
2030295520THCS Nguyễn Huệ http://thcsnguyenhue.camgiang.edu.vn 352 5,338 198 2 35 23 7 3 107 5,492,039
2130295401TH Cẩm Hưng http://thcamhung.camgiang.edu.vn 35 4,393 0 0 17 0 3 1 12 3,656,457
2230295402TH Ngọc Liên http://thngoclien.camgiang.edu.vn 85 5,220 33 3 10 71 4 4 6 3,787,901
2330295403TH Lương Điền http://thluongdien.camgiang.edu.vn 58 9,009 34 10 50 15 8 3 3 3,746,275
2430295404TH Cẩm Giàng http://thcamgiang.camgiang.edu.vn 45 2,589 33 3 20 70 3 3 2 3,633,822
2530295405TH Kim Giang http://thkimgiang.camgiang.edu.vn 92 6,415 35 4 2 95 3 4 4 3,639,573
2630295406TH Thạch Lỗi http://ththachloi.camgiang.edu.vn 82 4,186 40 5 71 74 14 2 5 3,564,284
2730295407TH Cẩm Sơn http://thcamson.camgiang.edu.vn 42 5,132 33 0 19 70 4 1 1 3,550,089
2830295408TH Cẩm Hoàng http://thcamhoang.camgiang.edu.vn 149 9,032 16 0 4 6 3 4 3 3,613,602
2930295409TH Cẩm Định http://thcamdinh.camgiang.edu.vn 78 5,686 17 3 36 21 44 1 1 3,710,541
3030295410TH Cẩm Vũ http://thcamvu.camgiang.edu.vn 78 7,346 33 0 19 70 3 2 4 3,787,203
3130295411TH Cẩm Văn http://thcamvan.camgiang.edu.vn 42 6,909 0 9 25 72 36 1 1 3,667,490
3230295412TH Đức Chính http://thducchinh.camgiang.edu.vn 111 5,267 36 0 0 70 3 1 2 3,799,709
3330295413TH Cao An http://thcaoan.camgiang.edu.vn 75 8,609 34 14 40 70 4 5 9 3,820,053
3430295414TH Lai Cách 1 http://thlaicach1.camgiang.edu.vn 45 4,370 33 0 20 70 3 1 3 3,900,079
3530295415TH Lai Cách 2 http://thlaicach2.camgiang.edu.vn 80 2,556 33 1 20 70 3 2 1 3,627,617
3630295416TH Cẩm Đoài http://thcamdoai.camgiang.edu.vn 86 5,979 33 4 0 12 19 5 1 3,645,915
3730295417TH Cẩm Đông http://thcamdong.camgiang.edu.vn 80 4,325 103 5 75 2 3 2 13 3,796,578
3830295418TH Tân Trường http://thtantruong1.camgiang.edu.vn 244 5,014 33 4 33 1 3 2 4 3,863,339
3930295419TH Cẩm Phúc http://thcamphuc.camgiang.edu.vn 61 6,000 33 4 20 70 3 12 8 3,798,079
4030295420TH Cẩm Điền http://thcamdien.camgiang.edu.vn 89 5,952 4 1 1 0 4 1 1 3,693,774
4130295421TH Tân Trường 2 http://thtantruong2.camgiang.edu.vn 206 5,311 34 5 67 88 8 3 1 3,663,613
4230295301MN Cẩm Hưng http://mncamhung.camgiang.edu.vn 7 0 11 1 1 0 6 1 1 129,499
4330295302MN Ngọc Liên http://mnngoclien.camgiang.edu.vn 10 0 11 1 1 0 6 1 2 129,596
4430295303MN Lương Điền http://mnluongdien.camgiang.edu.vn 16 0 12 1 1 0 6 1 1 129,194
4530295304MN Cẩm Giàng http://mncamgiang.camgiang.edu.vn 15 0 12 0 233 0 6 1 1 118,106
4630295305MN Kim Giang http://mnkimgiang.camgiang.edu.vn 7 0 12 1 1 0 6 2 1 123,100
4730295306MN Thạch Lỗi http://mnthachloi.camgiang.edu.vn 24 0 12 1 1 0 6 1 1 134,694
4830295307MN Cẩm Sơn http://mncamson.camgiang.edu.vn 19 0 11 1 1 0 6 1 2 130,905
4930295308MN Cẩm Hoàng http://mncamhoang.camgiang.edu.vn 12 0 12 1 1 0 6 3 1 116,723
5030295309MN Cẩm Định http://mncamdinh.camgiang.edu.vn 28 0 12 1 1 0 6 1 1 189,445
5130295310MN Cẩm Vũ http://mncamvu.camgiang.edu.vn 13 0 11 1 1 0 6 1 1 193,853
5230295311MN Cẩm Văn http://mncamvan.camgiang.edu.vn 15 0 12 1 1 0 6 2 6 111,477
5330295312MN Đức Chính http://mnducchinh.camgiang.edu.vn 19 0 12 1 1 0 6 3 1 184,595
5430295313MN Cao An http://mncaoan.camgiang.edu.vn 53 0 11 1 1 0 6 1 5 181,787
5530295314MN Lai Cách http://mnlaicach.camgiang.edu.vn 26 0 11 2 10 0 6 1 1 206,393
5630295315MN Cẩm Đoài http://mncamdoai.camgiang.edu.vn 21 0 11 1 1 0 6 1 1 115,558
5730295316MN Cẩm Đông http://mncamdong.camgiang.edu.vn 26 0 12 1 1 0 6 2 1 133,294
5830295317MN Tân Trường http://mntantruong.camgiang.edu.vn 24 0 25 1 1 0 6 1 1 134,828
5930295318MN Cẩm Phúc http://mncamphuc.camgiang.edu.vn 12 0 12 1 1 0 6 2 1 124,605
6030295319MN Cẩm Điền http://mncamdien.camgiang.edu.vn 16 0 12 1 1 0 6 1 5 115,763
   Tổng số4,422230,9901,5063251,4951,232480177443118,274,022
 
Đăng nhập