UBND HUYỆN CẨM GIÀNG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Tổng truy cập: 3,217,396 (Hôm nay: 815 online: 39) Toàn huyện: 119,298,118 (Hôm nay: 616 online: 638) Đăng nhập
THÔNG TIN VỀ CÁC TRƯỜNG
Huyện :
Phiên bản: TMT-QLNT: 08.08.2018 by Tran Minh Thai
 
CÁC TRƯỜNGTỔNG SỐ TIN BÀI, SÁCH, VĂN BẢN, ĐỀ THI...HÔM NAY
STTMã trườngTên trườngWebsiteTin bàiSáchVăn bảnCVăn điCVăn đếnĐề thiGiáo ánOnlineTruy cậpTổng truy cập
130295501THCS Cẩm Hưng http://thcscamhung.camgiang.edu.vn 90 6,507 6 0 6 8 50 4 7 1,062,121
230295502THCS Ngọc Liên http://thcsngoclien.camgiang.edu.vn 61 6,622 4 1 2 4 46 4 11 6,620,378
330295503THCS Lương Điền http://thcsluongdien.camgiang.edu.vn 29 2,481 11 7 10 14 4 2 22 1,449,958
430295504THCS Cẩm Giàng http://thcscamgiang.camgiang.edu.vn 41 5,420 6 4 4 4 4 2 9 1,155,415
530295505THCS Kim Giang http://thcskimgiang.camgiang.edu.vn 139 4,368 4 6 9 6 5 25 12 976,978
630295506THCS Thạch Lỗi http://thcsthachloi.camgiang.edu.vn 63 3,961 14 4 4 4 4 1 6 770,899
730295507THCS Cẩm Sơn http://thcscamson.camgiang.edu.vn 29 5,036 27 6 10 8 4 18 11 542,923
830295508THCS Cẩm Hoàng http://thcscamhoang.camgiang.edu.vn 208 8,632 34 79 325 4 4 4 23 1,889,747
930295509THCS Cẩm Định http://thcscamdinh.camgiang.edu.vn 173 7,094 6 4 4 4 4 5 8 761,060
1030295510THCS Cẩm Vũ http://thcscamvu.camgiang.edu.vn 104 5,025 5 4 5 4 4 6 5 1,027,857
1130295511THCS Cẩm Văn http://thcscamvan.camgiang.edu.vn 46 5,377 32 4 4 4 4 39 5 1,085,832
1230295512THCS Đức Chính http://thcsducchinh.camgiang.edu.vn 14 1,665 1 0 0 4 1 4 10 776,963
1330295513THCS Cao An http://thcscaoan.camgiang.edu.vn 60 8,131 84 38 119 6 7 3 16 1,356,120
1430295514THCS Lai Cách http://thcslaicach.camgiang.edu.vn 51 5,245 10 5 8 4 4 2 10 991,257
1530295515THCS Cẩm Đoài http://thcscamdoai.camgiang.edu.vn 148 5,792 8 4 6 4 4 53 7 903,434
1630295516THCS Cẩm Đông http://thcscamdong.camgiang.edu.vn 43 5,650 83 31 96 16 6 5 6 4,262,903
1730295517THCS Tân Trường http://thcstantruong.camgiang.edu.vn 419 7,036 67 8 61 86 17 44 7 4,739,902
1830295518THCS Cẩm Phúc http://thcscamphuc.camgiang.edu.vn 107 7,584 13 31 16 4 5 5 6 1,433,016
1930295519THCS Cẩm Điền http://thcscamdien.camgiang.edu.vn 110 6,543 16 4 5 4 4 5 15 755,909
2030295520THCS Nguyễn Huệ http://thcsnguyenhue.camgiang.edu.vn 360 5,338 198 2 35 23 7 10 249 5,589,865
2130295401TH Cẩm Hưng http://thcamhung.camgiang.edu.vn 46 4,433 0 0 17 0 3 16 13 3,670,025
2230295402TH Ngọc Liên http://thngoclien.camgiang.edu.vn 104 5,384 33 3 10 71 4 4 7 3,799,478
2330295403TH Lương Điền http://thluongdien.camgiang.edu.vn 73 9,009 34 10 50 15 8 34 7 3,762,695
2430295404TH Cẩm Giàng http://thcamgiang.camgiang.edu.vn 54 2,601 33 3 20 70 3 27 6 3,644,954
2530295405TH Kim Giang http://thkimgiang.camgiang.edu.vn 112 6,526 35 4 2 95 3 1 8 3,651,210
2630295406TH Thạch Lỗi http://ththachloi.camgiang.edu.vn 88 4,186 40 5 71 74 14 2 6 3,573,670
2730295407TH Cẩm Sơn http://thcamson.camgiang.edu.vn 46 5,216 33 0 19 70 4 26 5 3,559,184
2830295408TH Cẩm Hoàng http://thcamhoang.camgiang.edu.vn 160 9,295 18 0 4 6 3 53 5 3,624,216
2930295409TH Cẩm Định http://thcamdinh.camgiang.edu.vn 84 5,686 17 3 36 21 44 4 7 3,725,337
3030295410TH Cẩm Vũ http://thcamvu.camgiang.edu.vn 80 7,350 33 0 19 70 3 1 3 3,801,210
3130295411TH Cẩm Văn http://thcamvan.camgiang.edu.vn 47 6,909 0 9 25 72 36 1 7 3,675,264
3230295412TH Đức Chính http://thducchinh.camgiang.edu.vn 130 5,495 36 0 0 70 3 1 7 3,811,904
3330295413TH Cao An http://thcaoan.camgiang.edu.vn 86 8,611 34 14 40 70 4 6 6 3,833,102
3430295414TH Lai Cách 1 http://thlaicach1.camgiang.edu.vn 45 4,370 33 0 20 70 3 2 2 3,908,313
3530295415TH Lai Cách 2 http://thlaicach2.camgiang.edu.vn 95 2,556 33 1 20 70 3 20 3 3,635,631
3630295416TH Cẩm Đoài http://thcamdoai.camgiang.edu.vn 97 6,042 33 4 0 12 19 48 3 3,658,655
3730295417TH Cẩm Đông http://thcamdong.camgiang.edu.vn 90 4,510 103 5 75 2 3 7 25 3,815,171
3830295418TH Tân Trường http://thtantruong1.camgiang.edu.vn 259 5,014 33 4 33 1 3 4 1 3,872,884
3930295419TH Cẩm Phúc http://thcamphuc.camgiang.edu.vn 74 6,712 33 4 20 70 3 40 9 3,818,203
4030295420TH Cẩm Điền http://thcamdien.camgiang.edu.vn 102 6,231 4 1 1 0 10 27 3 3,703,244
4130295421TH Tân Trường 2 http://thtantruong2.camgiang.edu.vn 225 5,363 34 5 67 88 8 10 4 3,672,748
4230295301MN Cẩm Hưng http://mncamhung.camgiang.edu.vn 7 0 11 1 1 0 6 3 1 132,043
4330295302MN Ngọc Liên http://mnngoclien.camgiang.edu.vn 12 0 11 1 1 0 6 16 3 132,228
4430295303MN Lương Điền http://mnluongdien.camgiang.edu.vn 17 0 12 1 1 0 6 2 5 131,276
4530295304MN Cẩm Giàng http://mncamgiang.camgiang.edu.vn 15 0 12 0 233 0 6 5 1 120,204
4630295305MN Kim Giang http://mnkimgiang.camgiang.edu.vn 7 0 12 1 1 0 6 2 2 125,662
4730295306MN Thạch Lỗi http://mnthachloi.camgiang.edu.vn 29 0 12 1 1 0 6 1 1 137,219
4830295307MN Cẩm Sơn http://mncamson.camgiang.edu.vn 20 0 11 1 1 0 6 1 1 133,468
4930295308MN Cẩm Hoàng http://mncamhoang.camgiang.edu.vn 13 0 12 1 1 0 6 4 3 119,080
5030295309MN Cẩm Định http://mncamdinh.camgiang.edu.vn 33 0 12 1 1 0 6 3 2 192,109
5130295310MN Cẩm Vũ http://mncamvu.camgiang.edu.vn 15 0 11 1 1 0 6 1 1 196,865
5230295311MN Cẩm Văn http://mncamvan.camgiang.edu.vn 16 0 12 1 1 0 6 1 1 113,616
5330295312MN Đức Chính http://mnducchinh.camgiang.edu.vn 21 0 12 1 1 0 6 3 1 187,655
5430295313MN Cao An http://mncaoan.camgiang.edu.vn 60 0 11 1 1 0 6 12 2 184,694
5530295314MN Lai Cách http://mnlaicach.camgiang.edu.vn 28 0 11 2 10 0 6 1 2 209,329
5630295315MN Cẩm Đoài http://mncamdoai.camgiang.edu.vn 22 0 11 1 1 0 6 1 1 118,029
5730295316MN Cẩm Đông http://mncamdong.camgiang.edu.vn 27 0 12 1 1 0 6 1 1 136,305
5830295317MN Tân Trường http://mntantruong.camgiang.edu.vn 24 0 25 1 1 0 6 3 2 137,238
5930295318MN Cẩm Phúc http://mncamphuc.camgiang.edu.vn 12 0 12 1 1 0 6 1 2 126,892
6030295319MN Cẩm Điền http://mncamdien.camgiang.edu.vn 16 0 12 1 1 0 6 1 1 117,687
   Tổng số4,786235,0061,5153361,5381,232486637615119,121,234
 
Đăng nhập