UBND HUYỆN CẨM GIÀNG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Tổng truy cập: 2,390,676 (Hôm nay: 139 online: 64) Toàn huyện: 113,947,007 (Hôm nay: 1,276 online: 125) Đăng nhập
THÔNG TIN VỀ CÁC TRƯỜNG
Huyện :
Phiên bản: TMT-QLNT: 08.08.2018 by Tran Minh Thai
 
CÁC TRƯỜNGTỔNG SỐ TIN BÀI, SÁCH, VĂN BẢN, ĐỀ THI...HÔM NAY
STTMã trườngTên trườngWebsiteTin bàiSáchVăn bảnCVăn điCVăn đếnĐề thiGiáo ánOnlineTruy cậpTổng truy cập
130295501THCS Cẩm Hưng http://thcscamhung.camgiang.edu.vn 84 6,078 6 0 6 8 50 5 27 982,842
230295502THCS Ngọc Liên http://thcsngoclien.camgiang.edu.vn 51 6,193 1 1 2 4 46 6 11 6,544,197
330295503THCS Lương Điền http://thcsluongdien.camgiang.edu.vn 19 2,481 7 7 10 14 4 4 16 1,375,014
430295504THCS Cẩm Giàng http://thcscamgiang.camgiang.edu.vn 32 6,404 6 4 4 4 4 4 21 1,078,660
530295505THCS Kim Giang http://thcskimgiang.camgiang.edu.vn 122 4,434 4 6 9 6 5 1 18 912,073
630295506THCS Thạch Lỗi http://thcsthachloi.camgiang.edu.vn 53 3,664 14 4 4 4 4 1 25 720,559
730295507THCS Cẩm Sơn http://thcscamson.camgiang.edu.vn 29 5,036 17 6 10 8 4 1 26 495,608
830295508THCS Cẩm Hoàng http://thcscamhoang.camgiang.edu.vn 186 8,625 26 33 155 4 4 3 33 1,762,079
930295509THCS Cẩm Định http://thcscamdinh.camgiang.edu.vn 149 6,164 6 4 4 4 4 2 22 702,241
1030295510THCS Cẩm Vũ http://thcscamvu.camgiang.edu.vn 74 4,185 5 4 5 4 4 4 33 962,558
1130295511THCS Cẩm Văn http://thcscamvan.camgiang.edu.vn 42 5,333 30 4 4 4 4 4 27 1,005,821
1230295512THCS Đức Chính http://thcsducchinh.camgiang.edu.vn 12 1,665 1 0 0 4 1 4 14 727,256
1330295513THCS Cao An http://thcscaoan.camgiang.edu.vn 47 8,131 70 38 119 6 7 3 29 1,276,575
1430295514THCS Lai Cách http://thcslaicach.camgiang.edu.vn 37 5,116 10 5 8 4 4 4 20 923,191
1530295515THCS Cẩm Đoài http://thcscamdoai.camgiang.edu.vn 137 5,700 5 4 6 4 4 2 20 842,551
1630295516THCS Cẩm Đông http://thcscamdong.camgiang.edu.vn 34 5,633 82 31 96 16 6 6 100 4,204,841
1730295517THCS Tân Trường http://thcstantruong.camgiang.edu.vn 402 7,000 67 8 61 86 17 6 16 4,636,944
1830295518THCS Cẩm Phúc http://thcscamphuc.camgiang.edu.vn 89 7,102 13 31 16 4 5 5 38 1,371,032
1930295519THCS Cẩm Điền http://thcscamdien.camgiang.edu.vn 97 6,543 16 4 5 4 4 2 23 706,880
2030295520THCS Nguyễn Huệ http://thcsnguyenhue.camgiang.edu.vn 339 5,338 197 2 35 23 7 10 97 5,312,413
2130295401TH Cẩm Hưng http://thcamhung.camgiang.edu.vn 25 4,238 0 0 17 0 3 1 11 3,635,329
2230295402TH Ngọc Liên http://thngoclien.camgiang.edu.vn 61 5,075 33 3 10 71 4 1 12 3,761,384
2330295403TH Lương Điền http://thluongdien.camgiang.edu.vn 43 9,009 34 10 50 15 8 3 9 3,715,480
2430295404TH Cẩm Giàng http://thcamgiang.camgiang.edu.vn 26 2,562 33 3 20 70 3 4 10 3,606,309
2530295405TH Kim Giang http://thkimgiang.camgiang.edu.vn 70 6,415 33 4 2 95 3 2 10 3,615,840
2630295406TH Thạch Lỗi http://ththachloi.camgiang.edu.vn 70 4,179 40 5 71 74 14 4 7 3,546,034
2730295407TH Cẩm Sơn http://thcamson.camgiang.edu.vn 32 4,723 33 0 19 70 4 1 15 3,530,290
2830295408TH Cẩm Hoàng http://thcamhoang.camgiang.edu.vn 126 9,007 16 0 4 6 3 1 9 3,590,587
2930295409TH Cẩm Định http://thcamdinh.camgiang.edu.vn 60 5,610 0 1 23 7 3 2 18 3,678,694
3030295410TH Cẩm Vũ http://thcamvu.camgiang.edu.vn 62 6,841 33 0 19 70 3 5 18 3,753,447
3130295411TH Cẩm Văn http://thcamvan.camgiang.edu.vn 30 6,909 0 9 25 72 36 3 12 3,644,836
3230295412TH Đức Chính http://thducchinh.camgiang.edu.vn 85 4,848 36 0 0 70 3 3 18 3,770,525
3330295413TH Cao An http://thcaoan.camgiang.edu.vn 61 8,609 34 14 40 70 4 3 24 3,791,590
3430295414TH Lai Cách 1 http://thlaicach1.camgiang.edu.vn 45 4,187 33 0 20 70 3 2 75 3,870,903
3530295415TH Lai Cách 2 http://thlaicach2.camgiang.edu.vn 66 2,556 33 1 20 70 3 2 9 3,609,399
3630295416TH Cẩm Đoài http://thcamdoai.camgiang.edu.vn 70 5,979 33 4 0 12 15 1 12 3,624,769
3730295417TH Cẩm Đông http://thcamdong.camgiang.edu.vn 60 4,325 103 5 75 2 3 2 15 3,765,151
3830295418TH Tân Trường http://thtantruong1.camgiang.edu.vn 221 5,014 33 4 33 1 3 1 4 3,838,023
3930295419TH Cẩm Phúc http://thcamphuc.camgiang.edu.vn 32 6,108 33 4 20 70 3 1 34 3,745,105
4030295420TH Cẩm Điền http://thcamdien.camgiang.edu.vn 74 5,833 4 1 1 0 4 4 9 3,667,778
4130295421TH Tân Trường 2 http://thtantruong2.camgiang.edu.vn 170 4,864 34 5 67 88 8 2 12 3,642,199
4230295301MN Cẩm Hưng http://mncamhung.camgiang.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
4330295302MN Ngọc Liên http://mnngoclien.camgiang.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0
4430295303MN Lương Điền http://mnluongdien.camgiang.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
4530295304MN Cẩm Giàng http://mncamgiang.camgiang.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
4630295305MN Kim Giang http://mnkimgiang.camgiang.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
4730295306MN Thạch Lỗi http://mnthachloi.camgiang.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
4830295307MN Cẩm Sơn http://mncamson.camgiang.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
4930295308MN Cẩm Hoàng http://mncamhoang.camgiang.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0
5030295309MN Cẩm Định http://mncamdinh.camgiang.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 70 0
5130295310MN Cẩm Vũ http://mncamvu.camgiang.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0
5230295311MN Cẩm Văn http://mncamvan.camgiang.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
5330295312MN Đức Chính http://mnducchinh.camgiang.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 84 0
5430295313MN Cao An http://mncaoan.camgiang.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0
5530295314MN Lai Cách http://mnlaicach.camgiang.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
5630295315MN Cẩm Đoài http://mncamdoai.camgiang.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
5730295316MN Cẩm Đông http://mncamdong.camgiang.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
5830295317MN Tân Trường http://mntantruong.camgiang.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0
5930295318MN Cẩm Phúc http://mncamphuc.camgiang.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
6030295319MN Cẩm Điền http://mncamdien.camgiang.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
   Tổng số3,524227,7161,2142691,0951,2183211251,274113,947,007
 
Đăng nhập