UBND HUYỆN CẨM GIÀNG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Tổng truy cập: 3,085,107 (Hôm nay: 1,445 online: 28) Toàn huyện: 118,837,484 (Hôm nay: 826 online: 1,096) Đăng nhập
THÔNG TIN VỀ CÁC TRƯỜNG
Huyện :
Phiên bản: TMT-QLNT: 08.08.2018 by Tran Minh Thai
 
CÁC TRƯỜNGTỔNG SỐ TIN BÀI, SÁCH, VĂN BẢN, ĐỀ THI...HÔM NAY
STTMã trườngTên trườngWebsiteTin bàiSáchVăn bảnCVăn điCVăn đếnĐề thiGiáo ánOnlineTruy cậpTổng truy cập
130295501THCS Cẩm Hưng http://thcscamhung.camgiang.edu.vn 88 6,497 6 0 6 8 50 5 18 1,042,648
230295502THCS Ngọc Liên http://thcsngoclien.camgiang.edu.vn 57 6,405 4 1 2 4 46 6 21 6,606,841
330295503THCS Lương Điền http://thcsluongdien.camgiang.edu.vn 27 2,481 11 7 10 14 4 2 16 1,437,653
430295504THCS Cẩm Giàng http://thcscamgiang.camgiang.edu.vn 40 5,404 6 4 4 4 4 5 12 1,141,089
530295505THCS Kim Giang http://thcskimgiang.camgiang.edu.vn 139 4,658 4 6 9 6 5 7 10 965,060
630295506THCS Thạch Lỗi http://thcsthachloi.camgiang.edu.vn 63 3,790 14 4 4 4 4 4 5 762,302
730295507THCS Cẩm Sơn http://thcscamson.camgiang.edu.vn 29 5,036 27 6 10 8 4 4 12 535,301
830295508THCS Cẩm Hoàng http://thcscamhoang.camgiang.edu.vn 205 8,628 33 77 312 4 4 6 40 1,865,602
930295509THCS Cẩm Định http://thcscamdinh.camgiang.edu.vn 169 7,035 6 4 4 4 4 4 10 750,300
1030295510THCS Cẩm Vũ http://thcscamvu.camgiang.edu.vn 100 4,149 5 4 5 4 4 6 22 1,015,568
1130295511THCS Cẩm Văn http://thcscamvan.camgiang.edu.vn 46 5,377 32 4 4 4 4 4 94 1,071,060
1230295512THCS Đức Chính http://thcsducchinh.camgiang.edu.vn 13 1,665 1 0 0 4 1 4 10 767,071
1330295513THCS Cao An http://thcscaoan.camgiang.edu.vn 55 8,131 82 38 119 6 7 3 9 1,341,874
1430295514THCS Lai Cách http://thcslaicach.camgiang.edu.vn 51 5,245 10 5 8 4 4 2 25 977,734
1530295515THCS Cẩm Đoài http://thcscamdoai.camgiang.edu.vn 146 5,792 8 4 6 4 4 2 14 893,698
1630295516THCS Cẩm Đông http://thcscamdong.camgiang.edu.vn 42 5,650 83 31 96 16 6 1 4 4,249,490
1730295517THCS Tân Trường http://thcstantruong.camgiang.edu.vn 416 7,036 67 8 61 86 17 10 35 4,719,830
1830295518THCS Cẩm Phúc http://thcscamphuc.camgiang.edu.vn 103 7,584 13 31 16 4 5 8 11 1,422,289
1930295519THCS Cẩm Điền http://thcscamdien.camgiang.edu.vn 110 6,543 16 4 5 4 4 4 4 746,810
2030295520THCS Nguyễn Huệ http://thcsnguyenhue.camgiang.edu.vn 354 5,338 198 2 35 23 7 16 258 5,539,041
2130295401TH Cẩm Hưng http://thcamhung.camgiang.edu.vn 41 4,433 0 0 17 0 3 1 6 3,662,369
2230295402TH Ngọc Liên http://thngoclien.camgiang.edu.vn 96 5,384 33 3 10 71 4 6 11 3,793,779
2330295403TH Lương Điền http://thluongdien.camgiang.edu.vn 65 9,009 34 10 50 15 8 4 6 3,754,013
2430295404TH Cẩm Giàng http://thcamgiang.camgiang.edu.vn 50 2,591 33 3 20 70 3 2 4 3,638,797
2530295405TH Kim Giang http://thkimgiang.camgiang.edu.vn 102 6,415 35 4 2 95 3 3 9 3,645,529
2630295406TH Thạch Lỗi http://ththachloi.camgiang.edu.vn 87 4,186 40 5 71 74 14 3 11 3,568,596
2730295407TH Cẩm Sơn http://thcamson.camgiang.edu.vn 45 5,216 33 0 19 70 4 3 1 3,554,291
2830295408TH Cẩm Hoàng http://thcamhoang.camgiang.edu.vn 153 9,295 18 0 4 6 3 894 5 3,618,432
2930295409TH Cẩm Định http://thcamdinh.camgiang.edu.vn 83 5,686 17 3 36 21 44 2 6 3,717,527
3030295410TH Cẩm Vũ http://thcamvu.camgiang.edu.vn 79 7,350 33 0 19 70 3 2 4 3,794,632
3130295411TH Cẩm Văn http://thcamvan.camgiang.edu.vn 46 6,909 0 9 25 72 36 4 3 3,671,229
3230295412TH Đức Chính http://thducchinh.camgiang.edu.vn 124 5,492 36 0 0 70 3 4 4 3,805,867
3330295413TH Cao An http://thcaoan.camgiang.edu.vn 83 8,609 34 14 40 70 4 5 14 3,827,233
3430295414TH Lai Cách 1 http://thlaicach1.camgiang.edu.vn 45 4,370 33 0 20 70 3 3 3 3,904,177
3530295415TH Lai Cách 2 http://thlaicach2.camgiang.edu.vn 90 2,556 33 1 20 70 3 2 3 3,631,233
3630295416TH Cẩm Đoài http://thcamdoai.camgiang.edu.vn 95 6,027 33 4 0 12 19 3 3 3,651,664
3730295417TH Cẩm Đông http://thcamdong.camgiang.edu.vn 85 4,460 103 5 75 2 3 9 40 3,804,543
3830295418TH Tân Trường http://thtantruong1.camgiang.edu.vn 251 5,014 33 4 33 1 3 1 1 3,867,284
3930295419TH Cẩm Phúc http://thcamphuc.camgiang.edu.vn 69 6,345 33 4 20 70 3 8 19 3,808,041
4030295420TH Cẩm Điền http://thcamdien.camgiang.edu.vn 94 6,185 4 1 1 0 10 3 5 3,697,984
4130295421TH Tân Trường 2 http://thtantruong2.camgiang.edu.vn 215 5,363 34 5 67 88 8 1 3 3,667,766
4230295301MN Cẩm Hưng http://mncamhung.camgiang.edu.vn 7 0 11 1 1 0 6 1 3 130,780
4330295302MN Ngọc Liên http://mnngoclien.camgiang.edu.vn 11 0 11 1 1 0 6 2 2 130,846
4430295303MN Lương Điền http://mnluongdien.camgiang.edu.vn 16 0 12 1 1 0 6 1 1 130,080
4530295304MN Cẩm Giàng http://mncamgiang.camgiang.edu.vn 15 0 12 0 233 0 6 1 1 118,970
4630295305MN Kim Giang http://mnkimgiang.camgiang.edu.vn 7 0 12 1 1 0 6 4 1 124,334
4730295306MN Thạch Lỗi http://mnthachloi.camgiang.edu.vn 28 0 12 1 1 0 6 1 1 135,936
4830295307MN Cẩm Sơn http://mncamson.camgiang.edu.vn 19 0 11 1 1 0 6 1 2 132,089
4930295308MN Cẩm Hoàng http://mncamhoang.camgiang.edu.vn 12 0 12 1 1 0 6 1 3 117,841
5030295309MN Cẩm Định http://mncamdinh.camgiang.edu.vn 31 0 12 1 1 0 6 4 4 190,640
5130295310MN Cẩm Vũ http://mncamvu.camgiang.edu.vn 14 0 11 1 1 0 6 1 1 195,105
5230295311MN Cẩm Văn http://mncamvan.camgiang.edu.vn 16 0 12 1 1 0 6 2 1 112,469
5330295312MN Đức Chính http://mnducchinh.camgiang.edu.vn 21 0 12 1 1 0 6 1 2 186,022
5430295313MN Cao An http://mncaoan.camgiang.edu.vn 55 0 11 1 1 0 6 2 2 183,128
5530295314MN Lai Cách http://mnlaicach.camgiang.edu.vn 27 0 11 2 10 0 6 1 2 207,702
5630295315MN Cẩm Đoài http://mncamdoai.camgiang.edu.vn 21 0 11 1 1 0 6 1 1 116,672
5730295316MN Cẩm Đông http://mncamdong.camgiang.edu.vn 27 0 12 1 1 0 6 2 1 134,658
5830295317MN Tân Trường http://mntantruong.camgiang.edu.vn 24 0 25 1 1 0 6 1 1 136,024
5930295318MN Cẩm Phúc http://mncamphuc.camgiang.edu.vn 12 0 12 1 1 0 6 1 1 125,711
6030295319MN Cẩm Điền http://mncamdien.camgiang.edu.vn 16 0 12 1 1 0 6 1 3 116,626
   Tổng số4,630233,3391,5123341,5251,2324861,095824118,661,880
 
Đăng nhập