UBND HUYỆN CẨM GIÀNG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Tổng truy cập: 2,654,249 (Hôm nay: 276 online: 87) Toàn huyện: 114,596,496 (Hôm nay: 17,985 online: 277) Đăng nhập
THÔNG TIN VỀ CÁC TRƯỜNG
Huyện :
Phiên bản: TMT-QLNT: 08.08.2018 by Tran Minh Thai
 
CÁC TRƯỜNGTỔNG SỐ TIN BÀI, SÁCH, VĂN BẢN, ĐỀ THI...HÔM NAY
STTMã trườngTên trườngWebsiteTin bàiSáchVăn bảnCVăn điCVăn đếnĐề thiGiáo ánOnlineTruy cậpTổng truy cập
130295501THCS Cẩm Hưng http://thcscamhung.camgiang.edu.vn 86 6,085 6 0 6 8 50 3 278 1,001,696
230295502THCS Ngọc Liên http://thcsngoclien.camgiang.edu.vn 53 6,202 1 1 2 4 46 13 703 6,565,353
330295503THCS Lương Điền http://thcsluongdien.camgiang.edu.vn 20 2,481 11 7 10 14 4 8 489 1,394,730
430295504THCS Cẩm Giàng http://thcscamgiang.camgiang.edu.vn 33 6,798 6 4 4 4 4 6 460 1,095,849
530295505THCS Kim Giang http://thcskimgiang.camgiang.edu.vn 122 4,442 4 6 9 6 5 5 320 930,464
630295506THCS Thạch Lỗi http://thcsthachloi.camgiang.edu.vn 59 3,664 14 4 4 4 4 7 266 735,587
730295507THCS Cẩm Sơn http://thcscamson.camgiang.edu.vn 29 5,036 17 6 10 8 4 3 423 509,177
830295508THCS Cẩm Hoàng http://thcscamhoang.camgiang.edu.vn 193 8,625 28 47 202 4 4 7 419 1,797,030
930295509THCS Cẩm Định http://thcscamdinh.camgiang.edu.vn 155 6,429 6 4 4 4 4 5 1 719,843
1030295510THCS Cẩm Vũ http://thcscamvu.camgiang.edu.vn 85 4,185 5 4 5 4 4 5 323 981,131
1130295511THCS Cẩm Văn http://thcscamvan.camgiang.edu.vn 44 5,337 32 4 4 4 4 9 418 1,028,201
1230295512THCS Đức Chính http://thcsducchinh.camgiang.edu.vn 13 1,665 1 0 0 4 1 7 303 740,409
1330295513THCS Cao An http://thcscaoan.camgiang.edu.vn 49 8,131 73 38 119 6 7 7 535 1,296,965
1430295514THCS Lai Cách http://thcslaicach.camgiang.edu.vn 43 5,116 10 5 8 4 4 4 148 939,449
1530295515THCS Cẩm Đoài http://thcscamdoai.camgiang.edu.vn 140 5,703 5 4 6 4 4 6 218 858,897
1630295516THCS Cẩm Đông http://thcscamdong.camgiang.edu.vn 36 5,650 83 31 96 16 6 3 275 4,218,126
1730295517THCS Tân Trường http://thcstantruong.camgiang.edu.vn 408 7,036 67 8 61 86 17 44 617 4,659,636
1830295518THCS Cẩm Phúc http://thcscamphuc.camgiang.edu.vn 92 7,102 13 31 16 4 5 5 590 1,386,998
1930295519THCS Cẩm Điền http://thcscamdien.camgiang.edu.vn 98 6,543 16 4 5 4 4 4 258 721,182
2030295520THCS Nguyễn Huệ http://thcsnguyenhue.camgiang.edu.vn 344 5,338 197 2 35 23 7 14 1,787 5,384,863
2130295401TH Cẩm Hưng http://thcamhung.camgiang.edu.vn 31 4,238 0 0 17 0 3 2 513 3,643,596
2230295402TH Ngọc Liên http://thngoclien.camgiang.edu.vn 74 5,220 33 3 10 71 4 7 886 3,772,334
2330295403TH Lương Điền http://thluongdien.camgiang.edu.vn 49 9,009 34 10 50 15 8 10 612 3,726,983
2430295404TH Cẩm Giàng http://thcamgiang.camgiang.edu.vn 36 2,562 33 3 20 70 3 4 387 3,618,532
2530295405TH Kim Giang http://thkimgiang.camgiang.edu.vn 79 6,415 33 4 2 95 3 2 368 3,624,648
2630295406TH Thạch Lỗi http://ththachloi.camgiang.edu.vn 76 4,183 40 5 71 74 14 5 261 3,553,505
2730295407TH Cẩm Sơn http://thcamson.camgiang.edu.vn 36 5,034 33 0 19 70 4 1 77 3,538,485
2830295408TH Cẩm Hoàng http://thcamhoang.camgiang.edu.vn 135 9,007 16 0 4 6 3 5 512 3,599,437
2930295409TH Cẩm Định http://thcamdinh.camgiang.edu.vn 64 5,686 0 1 23 7 3 6 562 3,692,191
3030295410TH Cẩm Vũ http://thcamvu.camgiang.edu.vn 69 6,882 33 0 19 70 3 4 414 3,767,927
3130295411TH Cẩm Văn http://thcamvan.camgiang.edu.vn 37 6,909 0 9 25 72 36 5 234 3,653,549
3230295412TH Đức Chính http://thducchinh.camgiang.edu.vn 95 4,848 36 0 0 70 3 3 457 3,780,608
3330295413TH Cao An http://thcaoan.camgiang.edu.vn 70 8,609 34 14 40 70 4 6 538 3,801,955
3430295414TH Lai Cách 1 http://thlaicach1.camgiang.edu.vn 45 4,370 33 0 20 70 3 10 824 3,882,992
3530295415TH Lai Cách 2 http://thlaicach2.camgiang.edu.vn 71 2,556 33 1 20 70 3 4 361 3,616,550
3630295416TH Cẩm Đoài http://thcamdoai.camgiang.edu.vn 78 5,979 33 4 0 12 19 3 233 3,633,866
3730295417TH Cẩm Đông http://thcamdong.camgiang.edu.vn 69 4,325 103 5 75 2 3 2 200 3,777,051
3830295418TH Tân Trường http://thtantruong1.camgiang.edu.vn 230 5,014 33 4 33 1 3 15 709 3,847,430
3930295419TH Cẩm Phúc http://thcamphuc.camgiang.edu.vn 42 6,399 33 4 20 70 3 8 664 3,768,609
4030295420TH Cẩm Điền http://thcamdien.camgiang.edu.vn 81 5,933 4 1 1 0 4 5 1 3,678,795
4130295421TH Tân Trường 2 http://thtantruong2.camgiang.edu.vn 187 5,217 34 5 67 88 8 5 128 3,651,867
4230295301MN Cẩm Hưng http://mncamhung.camgiang.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
4330295302MN Ngọc Liên http://mnngoclien.camgiang.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
4430295303MN Lương Điền http://mnluongdien.camgiang.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
4530295304MN Cẩm Giàng http://mncamgiang.camgiang.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0
4630295305MN Kim Giang http://mnkimgiang.camgiang.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
4730295306MN Thạch Lỗi http://mnthachloi.camgiang.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0
4830295307MN Cẩm Sơn http://mncamson.camgiang.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0
4930295308MN Cẩm Hoàng http://mncamhoang.camgiang.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0
5030295309MN Cẩm Định http://mncamdinh.camgiang.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0
5130295310MN Cẩm Vũ http://mncamvu.camgiang.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0
5230295311MN Cẩm Văn http://mncamvan.camgiang.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
5330295312MN Đức Chính http://mnducchinh.camgiang.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0
5430295313MN Cao An http://mncaoan.camgiang.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0
5530295314MN Lai Cách http://mnlaicach.camgiang.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0
5630295315MN Cẩm Đoài http://mncamdoai.camgiang.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
5730295316MN Cẩm Đông http://mncamdong.camgiang.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
5830295317MN Tân Trường http://mntantruong.camgiang.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
5930295318MN Cẩm Phúc http://mncamphuc.camgiang.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
6030295319MN Cẩm Điền http://mncamdien.camgiang.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
   Tổng số3,756229,9631,2262831,1421,21832527717,983114,596,496
 
Đăng nhập