UBND HUYỆN CẨM GIÀNG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Tổng truy cập: 2,803,921 (Hôm nay: 691 online: 74) Toàn huyện: 115,152,533 (Hôm nay: 5,093 online: 153) Đăng nhập

UBND HUYỆN CẨM GIÀNG

TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  01/QĐ-NH

Cẩm Giàng, ngày  07 tháng 01 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Hội đồng tự đánh giá chất lượng giáo dục và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia
năm học 2018 - 2019

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ

        Căn cứ Thông tư  số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

Căn cứ Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT, ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia đối với trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học;

Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệu trưởng được quy định trong Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học; Luật Giáo dục;

Xét nhu cầu công tác và khả năng cán bộ giáo viên.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng tự đánh giá chất lượng giáo dục và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia năm học 2018 - 2019, gồm các ông (bà) trong danh sách kèm theo.

Điều 2. Hội đồng có nhiệm vụ lập kế hoạch và triển khai thực hiện công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia năm học 2018 - 2019 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Kinh phí hoạt động của Hội đồng tự đánh giá được trích từ ngân sách hoạt động thường xuyên của đơn vị.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 1 (để thực hiện);

- Phòng GD&ĐT (báo cáo);

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

Vũ Thị Thủy

 

 

 

 

DANH SÁCH  HỘI ĐỒNG
TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
VÀ CÔNG NHẬN TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA
NĂM HỌC 2018 - 2019
(Kèm theo Quyết định  Số: 01/QĐ-NH, ngày 07 tháng 01 năm 2019)

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

Phân nhóm

1

Vũ Thị Thủy

Hiệu trưởng

Chủ tịch HĐ

Chỉ  đạo nhóm 1, 2

Nhóm 1, 2

TC1, TC2

2

Đỗ Thạch Tuyến

P. Hiệu trưởng

Phó Chủ tịch HĐ

Chỉ  đạo nhóm 3,4

Nhóm 3, 4

TC3, TC4

3

Lê Thanh Hải

P. Hiệu trưởng

Phó Chủ tịch HĐ

Chỉ  đạo nhóm 5

Nhóm 5

TC5

4

Hà Thị Hương

Văn thư

Tổ trưởng tổ thư ký

1

5

Vũ Hồng Thái

CTCĐ

Uỷ viên HĐ

4

6

Trần Trung Thành

Bí thư đoàn

Uỷ viên HĐ

1

7

Nguyễn Tiến Trung

Thanh tra

Uỷ viên HĐ

5

8

Vũ Thị Thúy

Kế toán

Uỷ viên HĐ

2

9

Phạm Văn Cát

Tổ trưởng

Uỷ viên HĐ

5

10

Đỗ Thị Thu Hà

Tổ trưởng

Uỷ viên HĐ

5

11

Nguyễn Thu Huyền

Tổ trưởng

Uỷ viên HĐ

5

12

Lương Thị Bông

Giáo viên

Thư ký nhóm 2

2

13

Chu Thị Ánh Nguyệt

Giáo viên

Thư ký nhóm 3

3

14

Hà Thị Thu Huyền

Giáo viên

Thư ký nhóm 4

4

15

Vũ Thị Hồng Xuân

Giáo viên

Thư ký nhóm 5

5

Danh sách có 15 người

 

TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ

HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ

 

Số: 06 /KH-NH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Cẩm Giàng, ngày 09 tháng 01 năm 2019

 

KẾ HOẠCH TỰ ĐÁNH GIÁ

I. Mục đích tự đánh giá

1. Xem xét, kiểm tra, đánh giá theo Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT để xác định thực trạng chất lượng, hiệu quả giáo dục, nhân lực, cơ sở vật chất, từ đó thực hiện các biện pháp cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục của Trường THCS Nguyễn Huệ để giải trình với các cơ quan chức năng, với xã hội về thực trạng chất lượng giáo dục và để cơ quan chức năng đánh giá và công nhận Trường THCS Nguyễn Huệ đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3, đạt trường chuẩn quốc gia mức độ 2.

2. Đánh giá là toàn bộ các hoạt động của Trường THCS Nguyễn Huệ theo các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục theo Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

3. Yêu cầu:

a) Khách quan và trung thực;

b) Công khai và minh bạch.

II. Phạm vi tự đánh giá

Nhà trường triển khai hoạt động TĐG được quy định tại Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT.

III. Công cụ tự đánh giá

Công cụ TĐG là tiêu chuẩn đánh giá trường THCS Nguyễn huệ ban hành kèm theo Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo của Bộ Giáo dục - Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học; hướng dẫn số 5932/BGDĐT-QLCL QLCL ngày 28  tháng 12 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo của Bộ Giáo dục - Đào tạo về việc hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông.

IV. Hội đồng tự đánh giá

1. Thành phần Hội đồng TĐG

Hội đồng TĐG được thành lập theo Quyết định số 02/QĐ-NH ngày 15 tháng 02 năm 2019 của Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Huệ, Hội đồng gồm có 15 thành viên.

TT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

Ghi chú

1

Vũ Thị Thủy

Hiệu trưởng

Chủ tịch HĐ

 

2

Đỗ Thạch Tuyến

P. Hiệu trưởng

Phó Chủ tịch HĐ

 

3

Lê Thanh Hải

P. Hiệu trưởng

Phó Chủ tịch HĐ

 

4

Hà Thị Hương

Văn thư

Thư ký

 

5

Vũ Hồng Thái

CTCĐ

Uỷ viên

 

6

Trần Trung Thành

Bí thư đoàn

Uỷ viên

 

7

Nguyễn Tiến Trung

Thanh tra

Uỷ viên

 

8

Vũ Thị Thúy

Kế toán

Uỷ viên

 

9

Phạm Văn Cát

Tổ trưởng

Uỷ viên

 

10

Đỗ Thị Thu Hà

Tổ trưởng

Uỷ viên

 

11

Nguyễn Thu Huyền

Tổ trưởng

Uỷ viên

 

12

Lương Thị Bông

Giáo viên

Uỷ viên

 

13

Chu Thị Ánh Nguyệt

Giáo viên

Uỷ viên

 

14

Hà Thị Thu Huyền

Giáo viên

Uỷ viên

 

15

Vũ Thị Hồng Xuân

Giáo viên

Uỷ viên

 

2. Nhóm thư ký và các nhóm công tác.

TT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

Phân nhóm

1

Hà Thị Hương

Văn thư

Thư ký nhóm 1

1

2

Vũ Hồng Thái

CTCĐ

Uỷ viên

4

3

Trần Trung Thành

Bí thư đoàn

Uỷ viên

1

4

Nguyễn Tiến Trung

Thanh tra

Uỷ viên

5

5

Vũ Thị Thúy

Kế toán

Uỷ viên

2

6

Phạm Văn Cát

Tổ trưởng

Uỷ viên

5

7

Đỗ Thị Thu Hà

Tổ trưởng

Uỷ viên

5

8

Nguyễn Thu Huyền

Tổ trưởng

Uỷ viên

5

9

Lương Thị Bông

Giáo viên

Thư ký nhóm 2

2

10

Chu Thị Ánh Nguyệt

Giáo viên

Thư ký nhóm 3

3

11

Hà Thị Thu Huyền

Giáo viên

Thư ký nhóm 4

4

12

Vũ Thị Hồng Xuân

Giáo viên

Thư ký nhóm 5

5

13

Nguyễn Thị Thanh Huyền

Giáo viên

Uỷ viên

1

14

Nguyễn Thị Huyền

Giáo viên

Uỷ viên

1

15

Nguyễn Thị Khơi

Giáo viên

Uỷ viên

2

16

Đặng Thị Lan

Giáo viên

Uỷ viên

3

17

Nguyễn Thị Minh Hồng

Giáo viên

Uỷ viên

3

3. Phân công thực hiện nhiệm vụ

a) Nhóm thư ký:

TT

Họ và tên

Nhiệm vụ

Phân nhóm

Ghi chú

1

Hà Thị Hương

Thư ký nhóm 1

1

 

2

Lương Thị Bông

Thư ký nhóm 2

2

 

3

Chu Thị Ánh Nguyệt

Thư ký nhóm 3

3

 

4

Hà Thị Thu Huyền

Thư ký nhóm 4

4

 

5

Vũ Thị Hồng Xuân

Thư ký nhóm 5

5

 

 

b) Các nhóm công tác, cá nhân:

TT

Tiêu chí

Nhóm công tác, cá nhân chịu trách nhiệm

Ghi chú

1

1.01 - 1.10

Nhóm 1(Hà Thị Hương, Trần Trung Thành, Nguyễn Thị Thanh Huyền, Nguyễn Thị Huyền). Thu thập thông tin minh chứng, đánh giá các tiêu chí thuộc tiêu chuẩn 1.

 

2

2.01 - 2.04

Nhóm 2 (Vũ Thị Thúy, Lương Thị Bông, Nguyễn Thị Khơi). Thu thập thông tin minh chứng, đánh giá các tiêu chí thuộc tiêu chuẩn 2.

 

3

3.01 - 3.06

Nhóm 3 (Chu Thị Ánh Nguyệt, Đặng Thị Lan, Nguyễn Thị Minh Hồng). Thu thập thông tin minh chứng, đánh giá các tiêu chí thuộc tiêu chuẩn 3.

 

4

4.01 - 4.02

Nhóm 4 (Vũ Hồng Thái, Hà Thị Thu Huyền). Thu thập thông tin minh chứng, đánh giá các tiêu chí thuộc tiêu chuẩn 4.

 

5

5.01 - 5.06

Nhóm 5 (Nguyễn Tiến Trung, Phạm Văn Cát, Đỗ Thị Thu Hà, Nguyễn Thu Huyền, Vũ Thị Hồng Xuân). Thu thập thông tin minh chứng, đánh giá các tiêu chí thuộc tiêu chuẩn 5.

 

V. Tập huấn nghiệp vụ tự đánh giá

1. Thời gian: Từ 18/01/2019 - 23/01/2019

2. Thành phần: Hội đồng tự đánh giá; Cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường

3. Nội dung, chương trình tập huấn:

- Học tập, tìm hiểu Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo của Bộ Giáo dục - Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học; hướng dẫn số 5932/BGDĐT-QLCL QLCL ngày 28  tháng 12 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo của Bộ Giáo dục - Đào tạo về việc hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông.

- Phân tích tiêu chí, tìm minh chứng: Xác định đúng, đủ nội hàm của chỉ báo.

- Thu thập minh chứng.

- Xử lý và phân tích minh chứng.

- Cách mã hóa minh chứng.

- Cách viết báo cáo từng tiêu chí, tiêu chuẩn.

VI. Dự kiến các nguồn lực (nhân lực, tài chính,...) và thời điểm cần huy động/cung cấp để thu thập minh chứng, viết báo cáo, duyệt báo cáo.

Tiêu chuẩn

Tiêu chí

Các nguồn lực cần huy động/cung cấp

Thời điểm cần huy động

Ghi chú

1

Tiêu chí 1.1

Lãnh đạo, giáo viên, nhân viên

12-28/02/2019

 

Tiêu chí 1.2

Lãnh đạo, giáo viên, nhân viên

12-28/02/2019

 

Tiêu chí 1.3

Lãnh đạo, giáo viên, nhân viên, CTCĐ, Đoàn đội

12-28/02/2019

 

Tiêu chí 1.4

Lãnh đạo, giáo viên, nhân viên, các tổ trưởng

12-28/02/2019

 

Tiêu chí 1.5

Lãnh đạo, giáo viên, nhân viên, chủ nhiệm lớp

12-28/02/2019

 

Tiêu chí 1.6

Lãnh đạo, giáo viên, nhân viên

Văn thư, kế toán, thư viện, thiết bị

12-28/02/2019

 

Tiêu chí 1.7

Lãnh đạo, giáo viên, nhân viên

12-28/02/2019

 

Tiêu chí 1.8

Lãnh đạo, giáo viên, nhân viên, đoàn đội

12-28/02/2019

 

Tiêu chí 1.9

Lãnh đạo, giáo viên, nhân viên

12-28/02/2019

 

Tiêu chí 1.10

Lãnh đạo, giáo viên, nhân viên, CTCĐ, đoàn đội, chủ nhiệm lớp…

12-28/02/2019

 

2

Tiêu chí 2.1

Lãnh đạo, giáo viên, văn thư, kế toán

12-28/02/2019

 

Tiêu chí 2.2

Lãnh đạo, giáo viên

12-28/02/2019

 

Tiêu chí 2.3

Lãnh đạo, nhân viên

12-28/02/2019

 

Tiêu chí 2.4

Lãnh đạo, giáo viên, nhân viên

12-28/02/2019

 

3

Tiêu chí 3.1

Lãnh đạo, giáo viên, nhân viên

12-28/02/2019

 

Tiêu chí 3.2

Lãnh đạo, giáo viên, nhân viên

12-28/02/2019

 

Tiêu chí 3.3

Lãnh đạo, giáo viên, nhân viên

12-28/02/2019

 

Tiêu chí 3.4

Lãnh đạo, giáo viên, nhân viên

12-28/02/2019

 

Tiêu chí 3.5

Lãnh đạo, giáo viên, nhân viên

12-28/02/2019

 

Tiêu chí 3.6

Lãnh đạo, giáo viên, nhân viên

12-28/02/2019

 

4

Tiêu chí 4.1

Lãnh đạo, giáo viên, nhân viên, phụ huynh học sinh

12-28/02/2019

 

Tiêu chí 4.2

Lãnh đạo, giáo viên, nhân viên

12-28/02/2019

 

5

Tiêu chí 5.1

Lãnh đạo, giáo viên, nhân viên

12-28/02/2019

 

Tiêu chí 5.2

Lãnh đạo, giáo viên, nhân viên

12-28/02/2019

 

Tiêu chí 5.3

Lãnh đạo, giáo viên, nhân viên

12-28/02/2019

 

Tiêu chí 5.4

Lãnh đạo, giáo viên, nhân viên

12-28/02/2019

 

Tiêu chí 5.5

Lãnh đạo, giáo viên, nhân viên

12-28/02/2019

 

Tiêu chí 5.6

Lãnh đạo, giáo viên, nhân viên

12-28/02/2019

 

VII. Lập Bảng danh mục mã minh chứng

Sau khi các nhóm công tác, cá nhân thực hiện xác định nội hàm, phân tích tiêu chí tìm minh chứng cho từng tiêu chí; phân loại và mã hoá các minh chứng thu được. Hội đồng TĐG trường THCS Nguyễn Huệ thảo luận các minh chứng cho từng tiêu chí đã thu thập được và lập Bảng danh mục mã minh chứng. (Có văn bản kèm theo)

VIII. Thời gian và nội dung hoạt động

 

Thời gian

Nội dung hoạt động

Tuần 1

(tháng 01/2019)

 

1. Họp lãnh đạo nhà trường để thảo luận dự kiến các thành viên Hội đồng TĐG và các vấn đề liên quan đến triển khai hoạt động TĐG.

2. Hiệu trưởng ra quyết định thành lập Hội đồng TĐG.

3. Họp Hội đồng TĐG để:

- Công bố quyết định thành lập Hội đồng TĐG;

- Thảo luận về nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Hội đồng TĐG; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các nhóm công tác và cá nhân;

- Dự thảo và ban hành Kế hoạch TĐG.

4. Phổ biến Kế hoạch TĐG đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường và các bên liên quan.

Tuần 2

(tháng 01/2019)

 

1. Tổ chức hội thảo/tập huấn/hội nghị về nghiệp vụ TĐG cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường và các bên liên quan.

2. Các nhóm công tác, cá nhân thực hiện xác định nội hàm, phân tích tiêu chí tìm minh chứng cho từng tiêu chí.

Tuần 3 - 5

(tháng 02/2019)

 

1. Các nhóm công tác, cá nhân thực hiện:

- Xác định nội hàm, phân tích tiêu chí tìm minh chứng cho từng tiêu chí (tiếp theo việc tuần 2);

- Phân loại và mã hoá các minh chứng thu được.

2. Hội đồng TĐG thảo luận các minh chứng cho từng tiêu chí đã thu thập được và lập Bảng danh mục mã minh chứng.

3. Các nhóm chuyên trách, cá nhân viết các Phiếu đánh giá tiêu chí.

Tuần 6 - 7

(tháng 02/2019)

Các nhóm chuyên trách, cá nhân viết các Phiếu đánh giá tiêu chí (tiếp theo việc tuần 3 - 5).

Tuần 8 - 9

(tháng 03/2019)

 

Họp hội đồng TĐG để:

- Thảo luận về những vấn đề phát sinh từ các minh chứng thu được, những minh chứng cần thu thập bổ sung và các vấn đề liên quan đến hoạt động TĐG;

- Các nhóm chuyên trách, cá nhân báo cáo nội dung của từng Phiếu đánh giá tiêu chí với Hội đồng TĐG;

- Chỉnh sửa, bổ sung các nội dung của Phiếu đánh giá tiêu chí (trong đó đặc biệt chú ý đến kế hoạch cải tiến chất lượng);

- Thu thập, xử lý minh chứng bổ sung;

- Dự thảo báo cáo TĐG.

Tuần 10 - 12

(tháng 04/2019)

 

Họp Hội đồng TĐG để:

- Kiểm tra lại minh chứng được sử dụng trong báo cáo TĐG và các nội dung liên quan;

- Tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung dự thảo báo cáo TĐG;

- Thông qua báo cáo TĐG đã chỉnh sửa, bổ sung;

- Công bố dự thảo báo cáo TĐG trong nội bộ trường;

- Thu thập các ý kiến đóng góp dự thảo báo cáo TĐG;

- Bổ sung và hoàn thiện báo cáo TĐG sau khi có các ý kiến góp ý;

- Tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung và đề xuất những kế hoạch cải tiến chất lượng.

Tuần 13 - 14

(tháng 04/2019)

 

1. Các thành viên của Hội đồng TĐG ký tên vào danh sách trong báo cáo TĐG. Hiệu trưởng ký tên, đóng dấu và ban hành.

2. Gửi báo cáo TĐG và công văn trong đó có nội dung đã hoàn thành hoạt động TĐG cho cơ quan quản lý trực tiếp để lấy ý kiến.

3. Chỉnh sửa, bổ sung các ý kiến của cơ quan quản lý trực tiếp.

4. Công bố bản báo cáo TĐG đã hoàn thiện (trong nội bộ nhà trường).

5. Lưu trữ báo cáo TĐG, các minh chứng và các tài liệu liên quan theo quy định.

Tuần 15 - 16

(tháng 05/2019)

 

1. Tổ chức thực hiện các kế hoạch cải tiến chất lượng theo từng giai đoạn.

2. Cập nhật lại báo cáo TĐG khi thực hiện việc đăng ký ĐGN với cơ quan có thẩm quyền.

 

 

 

 

Nơi nhận:

- Cơ quan chủ quản (để b/c);

- Hội đồng TĐG (để th/h);

- Cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường (để th/h);

- Lưu: VT

TM. HỘI ĐỒNG
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Vũ Thị Thủy

 

 

ĐT

BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC
12345678910...

VĂN BẢN TỪ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Đang load thông tin...
Đang load thông tin...
LIÊN KẾT WEBSITE
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN CẨM GIÀNG
Trưởng phòng: Nguyễn Quang Sáng
Địa chỉ: Khu 15 - TT Lai Cách - Cẩm Giàng - Hải Dương - Điện thoại: 02203 78 54 27; Thông tin đường dây nóng: Điện thoại 02203 784161; hòm thư: duongdaynongpgdcg@gmail.com
Đăng nhập