UBND HUYỆN CẨM GIÀNG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Tổng truy cập: 3,949,676 (Hôm nay: 973 online: 51) Toàn huyện: 119,411,041 (Hôm nay: 798 online: 201) Đăng nhập

HỘI NGHỊ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM LẠI HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM VŨ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019;Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Quyết định số 2115/2006/QĐ –UBND ngày 13/6/2006 của UBND tỉnh Hải Dương ban hành quy định về quản lý công tác tổ chức và các bộ, công chức, viên chức thuộc tỉnh;

Thực hiện Thông báo số 1137-TB/HU ngày 31 tháng 7 năm 2020 của Ban Thường vụ Huyện uỷ về việc bổ nhiệm lại Hiệu trưởng trường Tiểu học Cẩm Vũ

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ tại Tờ trình số 97/TTr-NV ngày 31 tháng 7 năm 2020.

Ngày 06 tháng 8 năm 2020 tổ công tác của Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Giàng đã có buổi làm việc tại trường về công tác bổ nhiệm lại Hiệu trưởng trường Tiểu học Cẩm Vũ cho đồng chí Hoàng Thị Huyền. Sau đây là một số hình ảnh trong buổi làm việc.

 

 

BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC
12345678910...

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN CẨM GIÀNG
Trưởng phòng: Nguyễn Quang Sáng
Địa chỉ: Khu Thống Nhất - TT Lai Cách - Cẩm Giàng - Hải Dương - Điện thoại: 02203 78 54 27; Thông tin đường dây nóng: Điện thoại 02203 784161; hòm thư: duongdaynongpgdcg@gmail.com
Đăng nhập