Tổng truy cập: 7,553,241 (Hôm nay: 80 online: 13) Toàn huyện: 119,411,041 (Hôm nay: 958 online: 994) Đăng nhập
UBND HUYỆN CẨM GIÀNG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÔNG TIN VỀ VĂN BẢN
Số/Kí hiệu văn bản: 52/PGD&ĐT-TCCB
Thể loại văn bản: Hướng dẫn
Nơi ban hành: Phòng giáo dục
Ngày tháng ban hành: 26/4/2017
Người kí văn bản: Nguyễn Quang Sáng
Người gửi: Nguyễn Văn Tài
Số lần xem: 1580

HyperLink
Hướng dẫn đánh giá xếp loại cán bộ, giáo viên, nhân viên năm học 2016-2017
VĂN BẢN KHÁC
V/v duyệt kế hoạch lớp - học sinh năm học 2024 - 2025 (17/07/2024)
V/v đánh giá, xếp loại CBQL, giáo viên, nhân viên, đánh giá chuẩn nghề nghiệp và báo cáo đội ngũ năm học 2023-2024 (07/05/2024)
V/v xây dựng kế hoạch lớp-học sinh năm học 2024-2025 và kế hoạch phát triển giáo dục giai đoạn 2025-2030 (12/04/2024)
V/v báo cáo, cập nhật thông tin phục vụ thực hiện chính sách tiền lương (28/03/2024)
V/v góp ý dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập (15/03/2024)
V/v rà soát cơ cấu, số lượng và đăng ký nhu cầu thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2024 (19/01/2024)
Triệu tập dự Hội nghị triển khai một số chủ trương, chính sách về đội ngũ nhà giáo (18/12/2023)
Triệu tập duyệt kế hoạch lớp, học sinh năm học 2023-2024 (27/07/2023)
V/v thẩm định hồ sơ chi trả PCƯĐ cho giáo viên trực tiếp giảng dạy người khuyết tật theo phương thức giáo dục hòa nhập năm học 2022-2023 (20/07/2023)
V/v đánh giá, xếp loại cán bộ, giáo viên, nhân viên, đánh giá chuẩn nghề nghiệp và báo cáo đội ngũ năm học 2022-2023 (11/05/2023)
V/v rà soát, thống kê số liệu phục vụ công tác bổ nhiệm và xếp lương theo các Thông tư 01, 02, 03, 04/2021/TT-BGDĐT và Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo (20/04/2023)
V/v xây dựng kế hoạch lớp - học sinh năm học 2023-2024 (13/04/2023)
V/v đề xuất nhu cầu đào tạo giáo viên theo quy định tại Nghị định 116/2020/NĐ-CP (20/02/2023)
V/v báo cáo đội ngũ cuối học kỳ I năm học 2022-2023 (01/02/2023)
V/v báo cáo đội ngũ đầu năm học 2022-2023 và kiện toàn Hội đồng trường nhiệm kỳ 2019-2024 (10/10/2022)
V/v đánh giá, xếp loại cán bộ, giáo viên, nhân viên; đánh giá chuẩn nghề nghiệp và báo cáo đội ngũ năm học 2021-2022 (18/05/2022)
V/v báo cáo đội ngũ và xây dựng kế hoạch lớp - học sinh năm học 2022-2023 (18/04/2022)
V/v bồi dưỡng giáo viên dạy môn Tin học và Công nghệ ở Tiểu học; giáo viên dạy môn Khoa học tự nhiên, môn Lịch sử và Địa lý ở Trung học cơ sở (31/03/2022)
V/v đề xuất nhu cầu đào tạo giáo viên từ năm 2022 đến 2025 để triển khai Nghị định số 116/2020/NĐ-CP (31/03/2022)
Thông báo về việc phân công nhiệm vụ cho cán bộ, công chức Phòng Giáo dục và Đào tạo (08/03/2022)
V/v cử viên chức đi đào tạo nâng trình độ chuẩn năm 2022 (15/02/2022)
V/v góp ý Dự thảo Thông tư hướng dẫn về VTVL, cơ cấu viên chức theo CDNN và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở GDPT công lập (15/02/2022)
V/v rà soát các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ (14/08/2021)
Triệu tập duyệt kế hoạch lớp - học sinh năm học 2021-2022 (16/07/2021)
V/v báo cáo thống kê giáo dục cuối năm học 2020-2021 (08/06/2021)
V/v đánh giá, xếp loại cán bộ, giáo viên, nhân viên, đánh giá chuẩn nghề nghiệp và báo cáo đội ngũ năm học 2020-2021 (12/05/2021)
Triệu tập họp Hiệu trưởng quý II/2021 (29/04/2021)
V/v tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong các cơ sở giáo dục (29/04/2021)
V/v kiện toàn thành viên Hội đồng trường nhiệm kỳ 2019-2024 (20/04/2021)
V/v tổ chức các lớp đào tạo nâng trình độ chuẩn năm 2021 theo Kế hoạch số 4808/KH-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh (16/04/2021)
12345